Protokół 16/2007

Protokół Nr XVI/2007
z szesnastej Sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 28 grudnia 2007 roku


Początek sesji o godz.10.10
Zakończenie o godz. 11.40

Podjęto uchwałę Nr 132.

W sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100% składu Rady Gminy.

Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1. Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo
2. Bożena Judycka – Sekretarz Gminy Kozłowo
3. Jadwiga Łącka – Skarbnik Gminy Kozłowo
4. Elżbieta Świgoń – Kierownik GOPS
5. Dorota Raczkowska – Kierownik GOKiKF

oraz sołtysi z Gminy Kozłowo (lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu), i dyrektorzy szkół (lista obecności stanowi zał. Nr 3 do protokołu).

Sesję Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji :

1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności za 2007 rok.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności za 2007 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie:
- zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
6. Zapytania i wolne wnioski.

Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag.
Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.

do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z piętnastej sesji nie wniesiono uwag.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.


do p-ktu 3. Informacja Wójta Gminy z działalności za 2007 rok.

Wójt Gminy Kozłowo - Jacek Jankowski przedstawił informację z działalności za 2007 rok
- stanowiącą zał. nr 4 do protokołu.
Do informacji nie wniesiono uwag.
Po przedstawieniu w/w informacji Pan Wójt wręczył Panu Romanowi Pergołowi nagrodę ufundowaną przez Nidzicką Fundację Rozwoju „NIDA” dla „Darczyńcy roku”. Z wnioskiem o nadanie tego tytułu wystąpiła Szkoła Podstawowa w Zaborowie i Związek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie.
Pani Barbara Szczepkowska dodatkowo poinformowała, że nagrodę „Darczyńcy roku” otrzymali także Pan Zdzisław Kwiecień i Wojciech Wojtyra. Osobom tym nagrodę tą wręczono na uroczystym spotkaniu w Zespole Szkół w Kozłowie.


do p-ktu 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności za 2007 rok.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy - Alicja Eidtner przedstawiła informację Przewodniczącego Rady Gminy z działalności za 2007 rok. - stanowiącą zał. nr 5 do protokołu.
Do informacji nie wniesiono uwag.


do p-ktu 5. Podjęcie uchwały.

Projekt uchwały przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Jadwiga Łącka – Skarbnik Gminy.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XVI/132/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok - stanowiącą zał. Nr 6 do protokołu.


do p-ktu 6. Zapytania i wolne wnioski.

Pani Barbara Szczepkowska – Dyrektor Zespołu Szkół w Kozłowie w swoim imieniu i imieniu dyrektorów szkół w gminie Kozłowo podziękowała za życzliwość władzom gminy, radnym, sołtysom i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do lepszego funkcjonowania szkół na terenie gminy. Uważa, że wiele się zmieniło w oświacie na lepsze. Dodała, że szkoły są pewnego rodzaju wizytówką gminy i chciałby, aby dobrze się prezentowały i osiągały jak najlepsze wyniki. Jeszcze raz podziękowała darczyńcom życząc im i sobie, aby tych darczyńców było jak najwięcej. Swoje wystąpienie zakończyła życzeniami, aby nigdy nie zapominano o szkołach, podziękowała za to co było z nadzieją, że będzie coraz lepiej.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad - Piotr Borkowski podziękował wszystkim za przybycie i dokonał zamknięcia szesnastej Sesji Rady Gminy w Kozłowie.


Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Borkowski
Protokołowała:
Olga Zych

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (28 grudnia 2007)
Opublikował: Karol Malonek (5 lutego 2008, 10:30:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2562