Protokół 17/2008

Protokół Nr XVII/2008
z siedemnastej Sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 30 stycznia 2008 roku

Początek sesji o godz.10.05
Zakończenie o godz. 12.00

Podjęto uchwałę Nr 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147.

W sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100% składu Rady Gminy.

Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Młodszy inspektor Dariusz Załoga – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy
2. Pani Izabela Połomka – Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nidzicy
3. Lech Obara – Radca Prawny
4. Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo
5. Bożena Judycka – Sekretarz Gminy Kozłowo
6. Piotr Radziewicz – Z-ca Skarbnika Gminy Kozłowo
7. Elżbieta Świgoń – Kierownik GOPS
8. Dorota Raczkowska – Kierownik GOKiKF

oraz sołtysi z Gminy Kozłowo (lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu), i dyrektorzy szkół oraz mieszkańcy gminy (lista obecności stanowi zał. Nr 3 do protokołu).

Sesję Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nidzicy.
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok
6. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozłowo na 2008 rok.
7. Rozpatrzenie skargi na czynności Wójta Gminy Kozłowo.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- uchwalenia Kalendarza imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych w Gminie Kozłowo na rok 2008,
- zatwierdzenia planu odnowy wsi Turówko,
- wynagrodzenia pracowników obsługi szkół i przedszkola nie będących nauczycielami, - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności,
- wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Rogóż,
nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Olsztynie,
- odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Rogóż,
- wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,
- zmiany uchwały Nr XV/122/2007 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok,
- zmiany uchwały Nr XV/130/2007 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz zgody na ustanowienie zabezpieczenia jego spłaty,
- zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
- upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Kozłowo do dokonywania czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Kozłowo.
9. Zapytania i wolne wnioski.

Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag.
Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.

do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z siedemnastej sesji nie wniesiono uwag.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.


do p-ktu 3. Informacja Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nidzicy.

Pani Izabela Połomka – doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nidzicy przedstawiła informację z działalności Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nidzicy wraz z harmonogramem szkoleń organizowanych przez PZDR - stanowiącą
zał. nr 4 do protokołu.

do p-ktu 4. Informacja Wójta Gminy z działalności za 2007 rok.

Wójt Gminy Kozłowo - Jacek Jankowski przedstawił informację z działalności międzysesyjnej - stanowiącą zał. nr 5 do protokołu.
Do informacji nie wniesiono uwag.

do p-ktu 5. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.

Projekt uchwały przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Grażyna Banaś – Kierownik USC.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XVII/133/2008 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok - stanowiącą zał. Nr 6 do protokołu.


do p-ktu 6. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozłowo na 2008 rok.

Projekt uchwały przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Grażyna Banaś – Kierownik USC.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XVII/134/2008 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozłowo na 2008 rok - stanowiącą zał. Nr 7 do protokołu.

do p-ktu 7. Rozpatrzenie skargi na czynności Wójta Gminy Kozłowo.

Treść skargi przedstawiła Pani Joanna Krystkiewicz-Hablutzel.
Natomiast projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Eidtner – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy.
Wyjaśnień udzielił Pan Lech Obara – Radca Prawny, który poinformował, iż zamówienia publiczne zawsze stanowią przedmiot sporów. Firma składająca skargę spóźniła się z jej złożeniem. Poza tym firma ta próbuje zmonopolizować rynek. Przetarg został unieważniony, więc jeżeli nie ma umowy, nie ma szkody.
Pan Ryszard Doliński – Sołtys z Pielgrzymowa zapytał, czy gmina ma zrobioną dokumentację na oświetlenie uliczne.
Odpowiedzi udzielił Pan Wójt informując, że ma.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XVII/135/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 8 do protokołu.

do p-ktu 8. Podjęcie uchwał.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Kalendarza imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych w Gminie Kozłowo na rok 2008 przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Joanna Krystkiewicz-Hablutzel.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XVII/136/2008 w sprawie uchwalenia Kalendarza imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych w Gminie Kozłowo na rok 2008 - stanowiącą zał. Nr 9 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy wsi Turówko przedstawiła
i wyjaśnień udzieliła Pani Joanna Krystkiewicz-Hablutzel.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XVII/137/2008 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy wsi Turówko - stanowiącą zał. Nr 10 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia pracowników obsługi szkół i przedszkola nie będących nauczycielami przedstawił i wyjaśnień udzielił Pan Piotr Radziewicz –
Z-ca Skarbnika Gminy.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XVII/138/2008 w sprawie wynagrodzenia pracowników obsługi szkół i przedszkola nie będących nauczycielami - stanowiącą zał. Nr 11 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przedstawił i wyjaśnień udzielił Pan Jan Borkowski.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XVII/139/2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności - stanowiącą zał. Nr 12 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Rogóż przedstawił i wyjaśnień udzielił Pan Jan Borkowski.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XVII/140/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Rogóż - stanowiącą zał. Nr 13 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Olsztynie przedstawił i wyjaśnień udzielił Pan Jan Borkowski.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XVII/141/2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Olsztynie - stanowiącą zał. Nr 14 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Rogóż przedstawił i wyjaśnień udzielił Pan Jan Borkowski.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XVII/142/2008 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Rogóż - stanowiącą
zał. Nr 15 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej przedstawił i wyjaśnień udzielił Pan Piotr Radziewicz – Z-ca Skarbnika Gminy.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XVII/143/2008 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej - stanowiącą zał. Nr 16 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/122/2007 Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok przedstawił i wyjaśnień udzielił Pan Piotr Radziewicz – Z-ca Skarbnika Gminy.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XVII/144/2008 w sprawie zmiany uchwały
Nr XV/122/2007 Rady Gminy w Kozłowie z dnia
20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok - stanowiącą zał. Nr 17 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/130/2007 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz zgody na ustanowienie zabezpieczenia jego spłaty przedstawił i wyjaśnień udzielił Pan Piotr Radziewicz – Z-ca Skarbnika Gminy.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XVII/145/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/130/2007 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz zgody na ustanowienie zabezpieczenia jego spłaty - stanowiącą zał. Nr 18 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok przedstawił i wyjaśnień udzielił Pan Piotr Radziewicz – Z-ca Skarbnika Gminy.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XVII/146/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok - stanowiącą zał. Nr 19 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Kozłowo do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Kozłowo przedstawiła Pani Alicja Eidtner – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy.
Wyjaśnień udzieliła Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XVII/147/2008 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Kozłowo do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 19 do protokołu.

do p-ktu 9. Zapytania i wolne wnioski.

Pan Ryszard Doliński – Sołtys z Pielgrzymowa podziękował Panu Wójtowi i Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Kultury Fizycznej w Kozłowie za pomoc w remoncie świetlicy wiejskiej.
Pan Wojciech Wojtyra – Sołtys z Kozłowa zaproponował żeby Sołtysi byli zapraszani na posiedzenia Komisji Rady Gminy i powoływał się na przepisy ustawy o samorządzie gminy.
Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, który poinformował, że posiedzenia Komisji są udziałem radnych i obecność sołtysów na tych posiedzeniach nie jest konieczna.
Pan Tomasz Kucmus – mieszkaniec Kozłowa zapytał:
Jaki był powód zamknięcia kafejki internetowej?
Gdzie znajdują się komputery?
Jaki był koszt zorganizowania kafejki?
Czy i kiedy zostanie otwarta kafejka internetowa?
Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy poprosił Pana Tomasza Kucmusa o złożenie w/w pytań na piśmie, ponieważ ze względu na złożoność zagadnień nie ma możliwości natychmiastowej odpowiedzi. Odpowiedź Panu Kucmusowi będzie udzielona na piśmie.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad - Piotr Borkowski podziękował wszystkim za przybycie i dokonał zamknięcia siedemnastej Sesji Rady Gminy w Kozłowie.

Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Borkowski

Protokołowała:
Olga Zych

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (30 stycznia 2008)
Opublikował: Karol Malonek (17 kwietnia 2008, 12:06:40)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (17 kwietnia 2008, 12:32:27)
Zmieniono: poprawa nagłowka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2648