Protokół 18/2008

Protokół Nr XVIII/2008
z osiemnastej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 18 marca 2008 roku

Początek sesji o godz.10.10
Zakończenie o godz. 14.05

Podjęto uchwały Nr 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161.

W sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny był radny Roman Pergoł.
Statutowa liczba radnych – 15.

Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1. Młodszy inspektor Dariusz Załoga – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy
2. Lech Obara – Radca Prawny
3. Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo
4. Bożena Judycka – Sekretarz Gminy Kozłowo
5. Jadwiga Łącka – Skarbnik Gminy Kozłowo
6. Jan Borkowski – Inspektor UG
7. Elżbieta Świgoń – Kierownik GOPS
8. Dorota Raczkowska – Kierownik GOKiKF
9. Sławomir Klimek – Kierownik ZGKiM.

oraz sołtysi z Gminy Kozłowo (lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu), i dyrektorzy szkół oraz mieszkańcy gminy (lista obecności stanowi zał. Nr 3 do protokołu).


Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji :

1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie
za rok 2007.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007 i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy:
- wystąpienie Skarbnika Gminy.
- wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
6. Uchwalenie Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
w Gminie Kozłowo na lata 2008-2013.
7. Uchwalenie Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kozłowo na lata 2008-2013.
8. Uchwalenie Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
9. Akt o podziale samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Kultury Fizycznej w Kozłowie i utworzeniu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie.
10.Podjęcie uchwał w sprawie:
- ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo,
- wyrażenia zgody na zbycie budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Kozłowo,
- przystąpienia Gminy Kozłowo do Stowarzyszenia o nazwie „Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego”,
- zasad przyznawania i wypłacania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowych,
- zasad przyznawania oraz wysokości diet radnych Rady Gminy w Kozłowie,
- ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozłowo,
- zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
- przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2008 rok.
11. Zapytania i wolne wnioski.


do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.

Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag. Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.


do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z siedemnastej sesji nie wniesiono uwag.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.


do p-ktu 3. Informacja Wójta Gminy Kozłowo.

Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo przedstawił informacje z działalności w okresie międzysesyjnym.
Informacja Wójta Gminy Kozłowo stanowi zał. Nr 4 do protokołu.

O zabranie głosu – poza porządkiem obrad poprosił Pan Dariusz Załoga – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy, który ze względu na bieżące obowiązki nie mógł pozostać do końca sesji.
Poinformował, iż Pan Wójt uczestniczył w naradzie całorocznej policji.
Przedstawił pokrótce stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Kozłowo.
Złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne.


do p-ktu 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie za rok 2006.

Sprawozdanie przedstawiła Pani Elżbieta Świgoń – Kierownik GOPS.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie
za rok 2007 stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Pan Maciej Prażmo – Prezes Stowarzyszenia Promujmy Kozłowo Non Omnis Moriar – podziękował Pani Elżbiecie Świgoń - Kierownik GOPS i jej współpracownikom za kreatywną współpracę.


do p-ktu 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Borkowski poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok rozpatrywane było przez wszystkie Komisje Rady Gminy.

- Wystąpienie Skarbnika Gminy

Następnie poprosił o zabranie głosu Panią Jadwigę Łącką – Skarbnika Gminy
i przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Rada wysłuchała sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok, które przedstawiła Pani Jadwiga Łącka – Skarbnik Gminy.

- Wniosek Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym wykonanie budżetu gminy opiniuje Komisja Rewizyjna, która występuje do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
Zgodnie z procedurą – wniosek Komisji Rewizyjnej – został przesłany do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie Zespół Zamiejscowy w Elblągu.

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok – przedstawiła Krystyna Kukwa - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
Wniosek stanowi zał. Nr 6.

Alicja Eidtner – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Kozłowie przedstawiła:
- Uchwałę Nr 42/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie wydania opinii o udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy Kozłowo z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok.
- Uchwałę Nr 43/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok.

- Dyskusja

Na ogłoszoną przez Przewodniczącego Rady Gminy dyskusję nikt z radnych i obecnych na sali uczestników sesji nie zabrał głosu.
Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.
- Podjęcie uchwały

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy przedstawiła Alicja Eidtner – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Kozłowie.
Następnie Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał go pod głosowanie.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy i w głosowaniu jawnym - 14 głosami „za” – udzielili absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok.

Rada liczy 15 radnych. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.

Udzielenie absolutorium stwierdza przyjęta jednogłośnie
Uchwała Nr XVIII/148/2008 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy - stanowiąca zał. Nr 7 do protokołu.


do p-ktu 6. Uchwalenie Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Kozłowo na lata 2008-2013.

Pani Elżbieta Świgoń – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie przedstawiła Gminny Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Kozłowo na lata 2008-2013, po czym Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Borkowski poddał go pod głosowanie.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XVIII/149/2008 w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Kozłowo na lata 2008-2013 - stanowiącą zał. Nr 8 do protokołu.


do p-ktu 7. Uchwalenie Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Gminie Kozłowo na lata 2008-2013.

Pani Elżbieta Świgoń – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie przedstawiła Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kozłowo na lata 2008-2013, po czym Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Borkowski poddał go pod głosowanie.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XVIII/150/2008 w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kozłowo na lata 2008-2013- stanowiącą zał. Nr 9 do protokołu.


do p-ktu 8. Uchwalenie Regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy przedstawiła Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kozłowo.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XVIII/151/2008 w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 10 do protokołu.


do p-ktu 9. Akt o podziale samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Kultury Fizycznej w Kozłowie i utworzeniu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie.

Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy przedstawiła Akt o podziale samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Kultury Fizycznej w Kozłowie i utworzeniu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie.
Następnie Pani Dorota Raczkowska – Kierownik GOKiKF przedstawiła:
1. Statut Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie,
2. Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XVIII/152/2008 w sprawie Akt o podziale samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Kultury Fizycznej w Kozłowie i utworzeniu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie - stanowiącą zał. Nr 11 do protokołu.


do p-ktu 10. Podjęcie uchwał.

Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XVIII/153/2008 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych.- stanowiącą zał. Nr 12 do protokołu.

Pan Jan Borkowski przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo, a następnie uzasadnił potrzebę podjęcia uchwały.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XVIII/154/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 13 do protokołu.

Pan Jan Borkowski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Kozłowo, po czym przedstawił uzasadnienie podjęcia uchwały.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XVIII/155/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 14 do protokołu.

Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kozłowo do Stowarzyszenia o nazwie „Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego”.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XVIII/156/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Kozłowo do Stowarzyszenia o nazwie „Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego”- stanowiącą zał. Nr 15 do protokołu.

Pani Olga Zych przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wypłacania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowych.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XVIII/157/2008 w sprawie zasad przyznawania i wypłacania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowych - stanowiącą zał. Nr 16 do protokołu.

Pani Olga Zych przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania oraz wysokości diet radnych Rady Gminy w Kozłowie
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- przy jednym głosie przeciwko :
Uchwałę Nr XVIII/158/2008 w sprawie zasad przyznawania oraz wysokości diet radnych Rady Gminy w Kozłowie - stanowiącą zał. Nr 17 do protokołu.
Pani Alicja Eidtner – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozłowo.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- przy trzech głosach wstrzymujących :
Uchwałę Nr XVIII/159/2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 18 do protokołu.

Pani Jadwiga Łącka. – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2008 rok oraz przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2008 rok
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XVIII/160/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok - stanowiącą zał. Nr 19 do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XVIII/161/2008 w sprawie przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2008 rok - stanowiącą zał. Nr 20 do protokołu.


do p-ktu 11. Zapytania i wolne wnioski.
1. Pan Maciej Prażmo – Prezes Stowarzyszenia Promujmy Kozłowo Non Omnis Moriar – poinformował, iż jego Stowarzyszeniu udało się pozyskać grant w wysokości 3950,00 zł. Zaprosił wszystkich zainteresowanych na konferencję pod patronatem Starosty Powiatu Nidzickiego, która odbędzie się 09.05.2008r.

2. Pan Tomasz Kucmus – mieszkaniec Gminy Kozłowo – zapytał, czy istnieje możliwość zakupu z budżetu gminy szczepionek dla małych dzieci przeciwko pneumokokom. Dodatkowo poinformował, że są to drogie szczepionki i nie każdego rodzica stać na ich zakup, a w roku poprzednim w Gminie Kozłowo urodziło się 101 dzieci.
Odpowiedzi udzielił Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy, który poinformował, że radni Rady Gminy Kozłowo zastanowią się nad możliwością dofinansowania szczepień i wyraził nadzieję, że na ten cel znajdzie się jakaś kwota.
Pan Tomasz Kucmus zapytał, kto podjął decyzję o podłączeniu Cebulek do oczyszczalni ścieków w Kozłowie. Powiedział, że z oczyszczalni dochodzą bardzo brzydkie zapachy, a przez podłączenie kolejnej miejscowości będzie jeszcze gorzej.
Odpowiedzi udzielił Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy, który poinformował, że im więcej bieżących ścieków doprowadza się do oczyszczalni to lepiej ona pracuje. Problem jest w zrzucaniu ścieków z beczkowozu.
Ponadto Wójt Gminy Kozłowo - Pan Jacek Jankowski powiedział, że decyzja
o przyłączeniu miejscowości Cebulki do oczyszczalni ścieków w Kozłowie zapadła dużo wcześniej, bo w poprzedniej kadencji.

3. Pan Wojciech Wojtyra – Sołtys Kozłowa zapytał w imieniu wszystkich sołtysów, czy istnieje możliwość zwrotu kosztów podróży sołtysom za przyjazd z inkaso.
Odpowiedzi udzieliła Pani Jadwiga Łącka – Skarbnik Gminy, która poinformowała,
że zgodnie z przepisami, przy wpłacie zebranego podatku do Urzędu Gminy, sołtysom nie przysługują koszty podróży.

4. Pan Łukasz Mizeria – mieszkaniec Gminy Kozłowo – zapytał według jakich kryteriów została zatrudniona osoba w kafejce internetowej znajdującej się w Gminnym Ośrodku Kultury i Kultury Fizycznej w Kozłowie, ponieważ był zainteresowany pracą w w/w kafejce. Uważa, iż posiada niezbędne kwalifikacje do zatrudnienie na stanowisku opiekuna kafejki internetowej, a według niego została zatrudniona osoba nie posiadająca kwalifikacji informatycznych.
Odpowiedzi udzieliła Pani Dorota Raczkowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Kultury Fizycznej w Kozłowie, która poinformowała, iż za funkcjonowanie kafejki i zatrudnienie personelu odpowiada Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej, która jest koordynatorem całego projektu „Wioska Internetowa”.
Dodatkowo Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo poinformował, że jeżeli Pan Łukasz Mizeria jest zainteresowany pracą to może złożyć wniosek o zatrudnienie
w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Kończąc sesję Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski podziękował wszystkim za przybycie i dokonał zamknięcia osiemnastej Sesji Rady Gminy w Kozłowie.

Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Borkowski

Protokołowała:
Olga Zych

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (18 marca 2008)
Opublikował: Karol Malonek (12 maja 2008, 14:47:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3628