Protokół 19/2008

Protokół Nr XIX/2008
z dziewiętnastej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 29 kwietnia 2008 roku

Początek sesji o godz. 10.10
Zakończenie o godz. 12.40

Podjęto uchwały Nr 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173.

W sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny był radny Roman Pergoł.
Statutowa liczba radnych – 15.

Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1. Mł. insp. Dariusz Załoga – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy oraz Paweł Usiądek – informatyk z Komendy Powiatowej Policji
2. Zbigniew Gorzka – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych O/R w Nidzicy
3. Lech Obara – Radca Prawny
4. Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo
5. Bożena Judycka – Sekretarz Gminy Kozłowo
6. Piotr Radziewicz – Z-ca Skarbnika Gminy Kozłowo
7. Henryk Klimaszewski – Kierownik RGT
8. Joanna Krystkiewicz-Hablutzel – Inspektor UG
9. Dorota Raczkowska – Kierownik GOKiKF

oraz sołtysi z Gminy Kozłowo (lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu) i dyrektorzy szkół oraz mieszkańcy gminy (lista obecności stanowi zał. Nr 3 do protokołu).

Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji :
1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zagrożeniach przestępczością w Gminie Kozłowo w 2007 roku.
4. Informacja Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych O/R w Nidzicy.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja o stanie świetlic wiejskich w Gminie Kozłowo. Omówienie potrzeb i ich realizacja.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia projektu „Uczeń na scenie – bawmy się w teatr” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”,
- zatwierdzenia projektu „Szkolna kampania zdrowego stylu życia”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”,
- zatwierdzenia projektu partnerskiego „Edukacja szansą na rozwój – pilotaż” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”,
- zawarcia umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Zaborowie oraz ustanowienie zabezpieczenia,
- udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Kozłowo do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- nieodpłatnego przejęcia udziału nieruchomości zabudowanej od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Olsztynie,
- nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Olsztynie,
- odwołania Skarbnika Gminy,
- powołania Skarbnika Gminy,
- zmiany uchwały Nr XVIII/151/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kozłowo,
- zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
- przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na rok 2008.
8. Zapytania i wolne wnioski.

do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.

Radny Kazimierz Pieckowski odniósł się do punktu dotyczącego powołania i odwołania Skarbnika Gminy. Mówił, że radni chętnie spotkali by się z Panią Skarbnik.
Pan Piotr Borkowski wyjaśnił, że sprawa była omawiana na posiedzeniu Komisji i temat odwołania i powołania nowego skarbnika jest radnym znany.
Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.


do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z osiemnastej sesji nie wniesiono uwag.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.


do p-ktu 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zagrożeniach przestępczością w Gminie Kozłowo w 2007 roku.

Informację w formie prezentacji multimedialnej przedstawił mł. insp. Dariusz Załoga – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy oraz Paweł Usiądek – informatyk z Komendy Powiatowej Policji.
Omówione zostały wszystkie rodzaje przestępczości występujące w powiecie i gminie Kozłowo.
Pan komendant przedstawił statystykę stosowania środków zapobiegawczych tj. aresztu, dozoru, poręczenia majątkowego. Omówione zostały także zdarzenia drogowe.


do p-ktu 4. Informacja Kierownika Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych O/R w Nidzicy.

Informację Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych O/R w Nidzicy przedstawił Pan Zbigniew Gorzka. Następnie odpowiadał na pytania.
Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał, co z bobrami, które osadziły się na terenie gminy oraz poprosił o przedstawienie informacji na temat planowanych na terenie gminy Kozłowo inwestycji.
Pan Zbigniew Gorzka poinformował, że bobry są pod ochroną i pracownicy Zarządu Melioracji nie mogą wydawać zezwoleń na rozbiórki tam. Natomiast szkody wyrządzone przez bobry można zgłaszać w Lidzbarku Welskim. Nadmienił, że na terenie gminy znajduje się około 100 tam bobrowych, najwięcej na rzece w Sławce Wielkiej, Szkotówce oraz od Sarnowa do Zabłocia Kozłowiskiego.
Poinformował o pracach prowadzonych przez Zarząd Melioracji, które obejmują melioracje podstawowe prowadzone na rzekach oraz melioracje szczegółowe prowadzone na rowach.
Poinformował także o przeprowadzonych inwestycjach polegających na gruntownej modernizacji zastawy jeziora Szkotowskiego i jeziora w Kownatkach oraz naprawie i kapitalnym remoncie tam na rzece w Sarnowie. Dodał, iż na utrzymaniu Zarządu na terenie gminy znajduje się 20 urządzeń piętrzących, które ze względu na to, że posiadają elementy metalowe w ostatnich latach zostały w dużej mierze rozszabrowane przez złodziei złomu.
Nadmienił, też że utrzymanie urządzeń melioracyjnych należy do użytkownika gruntu. Na utrzymanie to można starać się o fundusze z Unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.


do p-ktu 5. Informacja Wójta Gminy Kozłowo.

Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo przedstawił informacje z działalności w okresie międzysesyjnym.
Informacja Wójta Gminy Kozłowo stanowi zał. Nr 4 do protokołu.


do p-ktu 6. Informacja o stanie świetlic wiejskich w Gminie Kozłowo. Omówienie potrzeb i ich realizacja.

Informację o stanie świetlic wiejskich w Gminie Kozłowo przedstawiła Pani Dorota Raczkowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Kultury Fizycznej w Kozłowie.
Pokreślił, że stan świetlic jest różny. Niektóre wymagają gruntownego remontu i ogromnych nakładów. Należy zastanowić się w takim przypadku, co należy robić w pierwszej kolejności.
Zachęcała wszystkich obecnych do angażowania się w życie swojej miejscowości. Ze swojej strony wyraziła chęć współpracy oraz pomocy w zagospodarowaniu i doposażeniu świetlic wiejskich, jeżeli tylko mieszkańcy danej miejscowości będą przejawiali chęci i inicjatywę. Jako przykłady owocnej współpracy podała sołectwa Sławkę Wielką i Pielgrzymowo, gdzie dzięki zaangażowaniu i pomocy mieszkańców udało się doposażyć i zagospodarować istniejące świetlice.


do p-ktu 7. Podjęcie uchwał.

Pani Joanna Krystkiewicz-Hablutzel przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie zatwierdzenia projektu „Uczeń na scenie – bawmy się w teatr” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XIX/162/2008 w sprawie zatwierdzenia projektu „Uczeń na scenie – bawmy się w teatr” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”- stanowiącą zał. Nr 5 do protokołu.

Pani Joanna Krystkiewicz-Hablutzel przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie zatwierdzenia projektu „Szkolna kampania zdrowego stylu życia”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XIX/163/2008 w sprawie zatwierdzenia projektu „Szkolna kampania zdrowego stylu życia”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”- stanowiącą zał. Nr 6 do protokołu.

Pani Joanna Krystkiewicz-Hablutzel przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie zatwierdzenia projektu partnerskiego „Edukacja szansą na rozwój – pilotaż” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XIX/164/2008 w sprawie zatwierdzenia projektu partnerskiego „Edukacja szansą na rozwój – pilotaż” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” - stanowiącą zał. Nr 7 do protokołu.

Pani Joanna Krystkiewicz-Hablutzel przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie zawarcia umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Zaborowie oraz ustanowienie zabezpieczenia
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XIX/165/2008 w sprawie zawarcia umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Zaborowie oraz ustanowienie zabezpieczenia - stanowiącą zał. Nr 8 do protokołu.

Pani Joanna Krystkiewicz-Hablutzel przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Kozłowo do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XIX/166/2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Kozłowo do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - stanowiącą zał. Nr 9 do protokołu.

Pan Henryk Klimaszewski – Kierownik RGT przedstawił projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia udziału nieruchomości zabudowanej od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Olsztynie, a następnie uzasadnił potrzebę podjęcia uchwały.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XIX/167/2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia udziału nieruchomości zabudowanej od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Olsztynie - stanowiącą zał. Nr 10 do protokołu.

Pan Henryk Klimaszewski – Kierownik RGT przedstawił projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Olsztynie, po czym przedstawił uzasadnienie podjęcia uchwały.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XIX/168/2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Olsztynie - stanowiącą zał. Nr 11 do protokołu.

Pani Olga Zych przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kozłowo.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XIX/169/2008 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 12 do protokołu.


Powołanie Skarbnika

Wniosek w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kozłowo przedstawił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo.

Przed przedstawieniem projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kozłowo Pani Alicja Eidtner – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zaprezentowanie się i przekonanie Rady do swojej osoby jako kandydat na stanowisko skarbnika Pani Teresy Wiecińskiej.
Pani Teresa Wiecińska powiedziała kilka słów o sobie, a następnie zadeklarowała, że zrobi wszystko, aby współpraca dobrze się układała

Pani Olga Zych przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kozłowo.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XIX/170/2008 w sprawie powołania Skarbnika Gminy - stanowiącą zał. Nr 13 do protokołu.


Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy przedstawiła i udzieliła wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/151/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kozłowo.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
- Uchwałę Nr XIX/171/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/151/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 14 do protokołu.

Pan Piotr Radziewicz Zastępca Skarbnika Gminy przedstawił projekty uchwał wraz z uzasadnieniami w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2008 rok
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XIX/172/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok - stanowiącą zał. Nr 15 do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XIX/173/2008 w sprawie przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2008 rok - stanowiącą zał. Nr 16 do protokołu.


do p-ktu 8. Zapytania i wolne wnioski.

1. Pan Tomasz Kucmus – mieszkaniec Gminy Kozłowo zgłosił kilka pytań i wniosków:
- poprosił o uzupełnienie oznakowania na drodze wewnętrznej na osiedlu o znak, który wyklucza stawianie samochodów ciężarowych w obrębie przedmiotowej drogi. Uzasadnił swoją propozycję tym, iż pozostawiane na poboczu ciężarówki utrudniają korzystanie z tej drogi, dodał, że kiedyś istniał taki zakaz.
Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo odpowiedział, że znak zakazujący wjazd samochodów ciężarowych będzie postawiony.
- Zapytał jak zostaną ujęci w protokole radni, którzy w trakcie obrad wyszli z sesji i nie głosowali?.
Odpowiedzi udzieliła Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy, która poinformowała, że na sali jest kworum, a uchwały podejmowane były zwykłą większością głosów. Nie było głosów przeciw i wstrzymujących się. Podjęte uchwały są więc prawomocne.
- Zapytał także od kiedy w Kozłowie będą ustawione pojemniki do selektywnej zbiórki śmieci?
Odpowiedzi udzielił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo, który poinformował, iż za ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów odpowiada Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”, którego gmina Kozłowo jest członkiem. Pojemniki będą w tym roku.
- Prosił o wyjaśnienie dlaczego, w osiedlowej kotłowni znajdują się cztery piece,
a w sezonie grzewczym użytkowane są tylko dwa. Z jego informacji wynika, że pozostałe dwa piece są niesprawne. Zapytał, czy te niesprawne piece zostaną naprawione przed przyszłym sezonem grzewczym.
Ponownie odpowiedzi udzielił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo, który nadmienił, że z jego informacji wynika, iż w sezonie zimowym mieszkania na osiedlu nie były niedogrzane. Pan Wójt wyjaśnił, że jeżeli tylko zajdzie taka potrzeba zostaną one naprawione i uruchomione.
- Zapytał, czy i kiedy nastąpi ustawienie koszy na śmieci na placu zabaw i huśtawki.
Odpowiedzi udzielił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo, który poinformował, że nie ma potrzeby doposażenia placu zabaw przy osiedlu, ponieważ zostanie zorganizowany nowy plac zabaw za Domem Kultury. Jeżeli chodzi o kosze na placu zabaw to nie są one tam konieczne, bo znajdują się w pobliżu.
- Zapytał, czy zgodnie z regulaminem utrzymania czystości odizolowane zostaną zwierzęta od placów zabaw i w jaki sposób.
Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo odpowiedział, że regulamin utrzymania czystości na terenie gminy nie jest jeszcze uchwalony, w chwili obecnej trwają uzgodnienia regulaminu, a z chwilą jego uchwalenia zawarte w nim ustalenia będą egzekwowane .
- Kolejne pytanie zadane przez Pana Tomasza Kucmusa dotyczyło, czy na terenie gminy są mieszkania dla osób dotkniętych klęską.
Ponownie odpowiedzi udzielił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo, który poinformował że zawsze stara się udzielić pomocy potrzebującym, jeżeli tylko jest to możliwe. Gmina posiada lokale zastępcze, gdzie jeżeli zajdzie potrzeba można umieścić osoby dotknięte przypadkiem losowym.
2. Pan Dariusz Motacki zapytał, kto układał regulamin konkursowy dotyczący najmu lokalu użytkowego w Kozłowie i dlaczego nie było w nim punktu dotyczącego dołączenia do oferty zaświadczenia o niekaralności, natomiast znalazł się punkt, który wykluczał go z możliwości przystąpienia do konkursu, a mianowicie chodziło o zaleganie z podatkiem.
Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo, poinformował że regulamin konkursu opracowywała kancelaria prawna i poprosił radcę prawnego o wyjaśnienie. Pan Lech Obara – radca prawny poinformował, że kryterium wyboru dzierżawy była proponowana stawka. W celu wydzierżawienia lokalu opracowany był regulamin, a następnie Komisja składająca się z trzech osób sprawdziła, czy złożone oferty są zgodne z kryteriami regulaminu. Oferta żony Pana Motackiego zakwalifikowała się do konkursu. Niestety była ona mniej korzystna w porównaniu z inną ofertą, która wygrała konkurs.

Kończąc sesję Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski podziękował wszystkim za przybycie i dokonał zamknięcia dziewiętnastej Sesji Rady Gminy w Kozłowie.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Borkowski

Protokołowała :
Olga Zych

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (29 kwietnia 2008)
Opublikował: Karol Malonek (25 lipca 2008, 14:13:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2687