Protokół 20/2008

Protokół Nr XX/2008
z dwudziestej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 6 czerwca 2008 roku

Początek sesji o godz.10.05
Zakończenie o godz. 12.00

Podjęto uchwały Nr 174, 175, 176, 177.

W sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni byli radni Wiesław Jacyno i Bogdan Kowalik.
Statutowa liczba radnych – 15.

Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1. Ludwik Ekiert – Starosta Nidzicki
2. Aleksandra Nowogórska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy
3. Krzysztof Dubojski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy
4. Mł. insp. Dariusz Załoga – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy
5. Lech Obara – Radca Prawny
6. Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo
7. Bożena Judycka – Sekretarz Gminy Kozłowo
8. Piotr Radziewicz – Z-ca Skarbnika Gminy Kozłowo
9. Henryk Klimaszewski – Kierownik RGT
10. Elżbieta Świgoń – Kierownik GOPS w Kozłowie

oraz sołtysi z Gminy Kozłowo (lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu) i dyrektorzy szkół oraz mieszkańcy gminy (lista obecności stanowi zał. Nr 3 do protokołu).


Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji :
1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy o sytuacji na rynku pracy w powiecie i gminie Kozłowo.
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca obchodów Dni Rodziny na terenie gminy Kozłowo.
6 Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niedanowo,
- nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa,
- zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
- przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na rok 2008.
7. Zapytania i wolne wnioski.

do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.

Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag. Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.


do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z dziewiętnastej sesji nie wniesiono uwag.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.

Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy w Kozłowie poprosił o wystąpienie poza porządkiem obrad Pana Mł. insp. Dariusza Załogę – Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy, ponieważ ze względu na bieżące obowiązki nie mógł on pozostać do końca sesji.
Zastępca Komendanta - Pan Dariusz Załoga poinformował, że w ostatnim czasie na terenie gminy Kozłowo nie odnotowano żadnych nowych zdarzeń. Dodał, że w okresie wakacyjnym zwiększono ilość patroli na terenie Kownatek, w szczególności w weekendy.
Pan Jan Skwarski – Radny ze Sławki Wielkiej zapytał, czy w okresie letnim istnieje możliwość skierowania dodatkowych patroli, które kontrolowałyby motocyklistów jeżdżących z dużą prędkością przez miejscowości?
Pan Załoga poinformował, iż jest to problem globalny, nie tylko miejscowości Sławka Wielka. Dodał, że w chwili obecnej nie jest w stanie odpowiedzieć czy Policję stać na ustawienie dodatkowego patrolu w Sławce Wielkiej, ponieważ mają ograniczone możliwości z lokowaniem służb.
Pani Barbara Szczepkowska – Dyrektor Zespołu Szkół w Kozłowie zapytała, co dzieje się ze światłami na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z powiatową w miejscu przejazdu do Nidzicy, gdyż bardzo często są one uszkodzone i nie działają?
Pan Komendant poinformował, że Komenda Policji w Nidzicy cały czas monitoruje tą sprawę. Jest to na bieżąco zgłaszane do wykonawcy.
Odpowiedź Pana Komendanta uzupełnił Pan Ludwik Ekiert – Starosta Nidzicki, który poinformował, że on również często interweniował w tej sprawie, oświetlenie jest na gwarancji i ewentualnego remontu i naprawy może i powinien dokonać wykonawca.


do p-ktu 3. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy o sytuacji na rynku pracy w powiecie i gminie Kozłowo.

Informację o sytuacji na rynku pracy w powiecie i gminie Kozłowo przedstawiła i omówiła Pani Aleksandra Nowogórska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy.
Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy o sytuacji na rynku pracy w powiecie i gminie Kozłowo stanowi zał. Nr 4 do protokołu.


do p-ktu 4. Informacja Wójta Gminy Kozłowo.

Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo przedstawił informacje z działalności w okresie międzysesyjnym.
Informacja Wójta Gminy Kozłowo stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Uwag do przedstawionej informacji nie wniesiono.

do p-ktu 5. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca obchodów Dni Rodziny na terenie gminy Kozłowo.

Powyższą informację przedstawiła Pani Elżbieta Świgoń – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie.
Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca obchodów Dni Rodziny na terenie gminy Kozłowo stanowi zał. Nr 6 do protokołu.

O wystąpieniem poza porządkiem obrad poprosił Pan Ludwik Ekiert – Starosta Nidzicki, który pokrótce przedstawił plany remontowe dróg – drogi ekspresowej S-7 oraz drogi wojewódzkiej 545 biegnącej od Nidzicy do Działdowa, po czym o szczegółowe przedstawienie planów dotyczących remontów dróg poprosił Pana Krzysztofa Dubojskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg.
Pan Krzysztof Dubojski - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy poinformował, że w roku 2008 PZD zaplanował:
- remont drogi od Kozłowa w kierunku Sławki Wielkiej na długości około 2 km i 120 metrów,
- remont i przebudowę drogi przy Kościele oraz poszerzenie jej o szerokość chodnika, - w miejscowości Sławka Wielka odnowienie rowu po prawej stronie jadąc od Kozłowa,
- w Pielgrzymowie budowę przepustu pod drogą powiatową,
- w Szkotowie budowę fragmentu chodnika z kładką nad rzeką w kierunku Rączek o długości 270 metrów.
Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo zapytał, co z remontem drogi z Zaborowa przez Zalesie do Zakrzewa?
Pan Dubojski – poinformował, że droga ta nie kwalifikuje się do remontu. Jest ona za wąska, ruch po niej odbywa się jednym śladem, dlatego tworzą się koleiny. Droga ta wymaga gruntownej przebudowy, wycinki drzew, poszerzenia. W Powiatowym Zarządzie Dróg jest przygotowana dokumentacja techniczna remontu przedmiotowej drogi niestety brak jest środków finansowych.
Odpowiedź uzupełnił Pan Starosta, który poinformował, że na terenie powiatu są trzy takie odcinki, które wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg chciałby zrealizować. Są to Łyna, Zaborowo i Safronka.
Pani Małgorzata Kowalewska – Sołtys z Krokowa zapytała, czy droga od figurki przez wieś do kaplicy w Krokowie zostanie wyremontowana?
Odpowiedzi udzielił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo, który poinformował, że gmina nie może nic zrobić na danej drodze ponieważ nie jest ona własnością gminy tylko Skarbu Państwa.
Na zakończenie wystąpienia Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo podziękował za współpracę Panu Ludwikowi Ekiertowi – Staroście Nidzickiemu i Panu Krzysztofowi Dubojskiemu – Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg. Dodatkowo poinformował, że wszystkie inwestycje będą finansowane po połowie przez Urząd Gminy i Powiatowy Zarząd Dróg.


do p-ktu 6. Podjęcie uchwał.

Pani Joanna Krystkiewicz-Hablutzel przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niedanowo.
Pan Ryszard Doliński – Sołtys miejscowości Pielgrzymowo zapytał, ile jest przeznaczonych pieniędzy na plan odnowy miejscowości?
Odpowiedzi udzielił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo, który poinformował, że 500.000 zł z możliwością równomiernego rozłożenia na dwie miejscowości.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XX/174/2008 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niedanowo - stanowiącą zał. Nr 7 do protokołu.

Pan Henryk Klimaszewski – Kierownik RGT przedstawił projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa, a następnie uzasadnił potrzebę podjęcia uchwały.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XX/175/2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa - stanowiącą zał. Nr 8 do protokołu.

Pan Piotr Radziewicz Zastępca Skarbnika Gminy przedstawił projekty uchwał wraz z uzasadnieniami w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2008 rok
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XX/176/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok - stanowiącą zał. Nr 9 do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XX/177/2008 w sprawie przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2008 rok - stanowiącą zał. Nr 10 do protokołu.


do p-ktu 7. Zapytania i wolne wnioski.

1. Pan Wojciech Wojtyra – Sołtys z Kozłowa zapytał, czy istnieje możliwość zapraszania na sesję radnych powiatowych?
Odpowiedzi udzielił Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy, który poinformował, że kilkakrotnie kierował zaproszenia do radnych Rady Powiatu, ale nie skorzystali.

2. Pani Alicja Eidtner – Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła informację z rady Izb Rolniczych dotyczącą konferencji na temat produkowania i sprzedaży żywności tradycyjnej i naturalnej, zachęcając rolników do sporządzenia spisu produktów, które rolnicy z terenu gminy mogliby produkować.
Podziękowała Pani Elżbiecie Świgoń – Kierownikowi GOPS w Kozłowie, Panu Zbigniewowi Robaczewskiemu Sołtysowi ze Szkotowa, Pani Barbarze Szczepkowskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkól w Kozłowie oraz koleżankom i kolegom radnym i Panu Jackowi Jankowskiemu – Wójtowi Gminy za pomoc w przygotowaniu imprezy w Turówku z okazji „Dni Rodziny”.

3. Pan Dariusz Motacki zapytał, czy wszystkie kryteria zawarte w przetargu na „Relax” będą stosowane wobec osoby, która wygrała przetarg, chodzi o koszty poniesione przez dzierżawcę.
Ponadto poruszył temat wykonawstwa usług przez Pana Reszkę; według jego wiedzy sprzęt taki posiada ZGKiM, to czemu prace zlecane są Panu Reszce.
Odpowiedzi udzielił Pan Wójt – Jacek Jankowski, który powiedział, że kryteria zawarte w przetargu wobec dzierżawcy „Relaxu” będą stosowane.
Na drugie pytanie Pana Motackiego Pan Wójt odpowiedział, że stosowny sprzęt ZGKiM posiada, ale od pewnego czasu jest niesprawny; zachodziła więc potrzeba wynajęcia usługi.

Kończąc sesję Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski podziękował wszystkim za przybycie i dokonał zamknięcia dwudziestej Sesji Rady Gminy w Kozłowie.


Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Borkowski


Protokołowała :
Olga Zych

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (6 czerwca 2008)
Opublikował: Karol Malonek (25 lipca 2008, 14:35:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2443