Protokół 21/2008

Protokół Nr XXI/2008
z dwudziestej pierwszej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 30 czerwca 2008 roku


Początek sesji o godz.12.45
Zakończenie o godz. 13.30

Podjęto uchwały Nr 178, 179, 180, 181, 182, 183.

W sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny był radny Marek Głogowski.
Statutowa liczba radnych – 15.

Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1. Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo
2. Bożena Judycka – Sekretarz Gminy Kozłowo
3. Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy Kozłowo
4. Grażyna Banaś – Kierownik USC
5. Elżbieta Świgoń – Kierownik GOPS w Kozłowie
6. Dorota Raczkowska – Kierownik GOKiKF w Kozłowie


Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji :
1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
- określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych,
- zwolnienia z opłaty od zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- zmiany uchwały Nr VIII/53/07 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kozłowo do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”,
- pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego,
- zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
- przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na rok 2008.
4. Zapytania i wolne wnioski.


do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.

Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag. Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.


do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z dwudziestej sesji nie wniesiono uwag.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.


do p-ktu 3. Podjęcie uchwał.

Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXI/178/2008 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych - stanowiącą zał. Nr 2 do protokołu.

Pani Grażyna Banaś – Kierownik USC przedstawiła i omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie zwolnienia z opłaty od zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXI/179/2008 w sprawie zwolnienia z opłaty od zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - stanowiącą zał. Nr 3 do protokołu.

Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/53/07 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kozłowo do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXI/180/2008 w sprawie zmiany uchwały
Nr VIII/53/07 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kozłowo do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”- stanowiącą zał. Nr 4 do protokołu.

Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXI/181/2008 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego - stanowiącą zał. Nr 5 do protokołu.

Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekty uchwał wraz z uzasadnieniami w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2008 rok
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXI/182/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok - stanowiącą zał. Nr 6 do protokołu.
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXI/183/2008 w sprawie przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2008 rok - stanowiącą zał. Nr 7 do protokołu.


do p-ktu 11. Zapytania i wolne wnioski.

1. Pani Jadwiga Deliga – mieszkanka Kozłowa zapytała, czy da się coś zrobić z oczyszczalnią ścieków w Kozłowie, ponieważ zapachy wydzielane z oczyszczalni są bardzo uciążliwe dla sąsiadujących mieszkańców. Ponadto zapytała, czy budynki znajdujące się w okolicy Kozłowa będą podłączone do oczyszczalni ścieków?
Odpowiedzi udzielił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo, który powiedział, że oczyszczalnia w Kozłowie nie jest nowa, ale ekspertyzy potwierdzają jej sprawność Wydobywający się brzydki zapach spowodowany jest stosunkowo dużym zrzutem ścieków z szamb dostarczanych do oczyszczalni beczkowozem. Po podłączeniu użytkowników z Cebulek i Sątopia zmniejszy się procentowy udział ścieków z szamb, co poprawi funkcjonowanie oczyszczalni, gdyż ścieki wpływające bezpośrednio z kanalizacji szybciej się rozkładają. W chwili obecnej zamontowano dodatkowy nawiew, który ma ograniczyć wydzielanie brzydkich zapachów.
Pan Bogdan Kowalik - Radny Rady Gminy poinformował, że jest jakiś środek, który podobno zmniejsza wydzielany zapach.
Pan Wójt poinformował, że nie można stosować tego środka ponieważ nie spełnia norm ochrony środowiska.
Na zapytanie czy budynki znajdujące się w okolicy Kozłowa będą podłączone do oczyszczalni ścieków w Kozłowie Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo odpowiedział, że budynki te będą podłączone do kanalizacji.

2. Pani Dorota Raczkowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Kultury Fizycznej w Kozłowie przedstawiła program i zaprosiła wszystkich Radnych i mieszkańców do czynnego uczestnictwa w imprezie organizowanej 19 lipca – „Dzień Ziemi Kozłowskiej”.

3. Pan Marek Klęcan – Radny Rady Gminy podziękował za pieniądze zebrane podczas imprezy zorganizowanej z inicjatywy radnych gminy z przeznaczeniem na pomoc dla niepełnosprawnego Piotra Gdowika z Turówka.

Kończąc sesję Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski podziękował wszystkim za przybycie i dokonał zamknięcia dwudziestej pierwszej Sesji Rady Gminy w Kozłowie.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Borkowski


Protokołowała :
Olga Zych

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (30 czerwca 2008)
Opublikował: Karol Malonek (28 lipca 2008, 08:16:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2278