Protokół 22/2008


Protokół Nr XXII/2008
z dwudziestej drugiej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 8 lipca 2008 rokuPoczątek sesji o godz.13.00
Zakończenie o godz. 13.15

       Podjęto uchwały Nr 184, 185, 186, 187, 188.
 
W sesji uczestniczyło 11 radnych.
Nieobecni byli radni Wiesław Jacyno, Ireneusz Sokołowski, Marek Głogowski i Roman Pergoł.
Statutowa liczba radnych – 15.
 
Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
 
1.      Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo
2.      Bożena Judycka – Sekretarz Gminy Kozłowo
3.      Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy Kozłowo
4.      Henryk Klimaszewski – Kierownik RGT
 
 
      Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji:
1.  Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
-  zmian w Statucie Gminy Kozłowo,
-  sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości rolnej położonej w obrębie Krokowo,
-  pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego,
-  zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
-  przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na rok 2008.
4. Zapytania i wolne wnioski.
 
 
do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 
Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag. Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.
 
 
do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z dwudziestej pierwszej sesji nie wniesiono uwag.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.


 
do p-ktu 3. Podjęcie uchwał.
 
Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Kozłowo.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXII/184/2008 w sprawie zmian w Statucie Gminy Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 2 do protokołu.
 
 
Pan Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości rolnej położonej w obrębie Krokowo.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXII/185/2008 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości rolnej położonej w obrębie Krokowo - stanowiącą zał. Nr 3 do protokołu.
 
 
Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXII/186/2008 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego - stanowiącą zał. Nr 4 do protokołu.
 
Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekty uchwał wraz z uzasadnieniami w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2008 rok
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXII/187/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok - stanowiącą zał. Nr 5 do protokołu.
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXII/188/2008 w sprawie przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2008 rok - stanowiącą zał. Nr 6 do protokołu.
 
 
do p-ktu 4. Zapytania i wolne wnioski.
 
Pan Marek Bieliński – Radny Rady Gminy zaproponował, aby sesja zwoływana była
w godzinach rannych około godziny 8.00
Pozostali radni nie poparli propozycji radnego Bielińskiego.
 
  Kończąc sesję Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski podziękował wszystkim za przybycie i dokonał zamknięcia dwudziestej drugiej Sesji Rady Gminy
w Kozłowie.

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                     Piotr Borkowski

Protokołowała:
Ewelina Szymańska   

metryczka


Wytworzył: Ewelina Szymańska (8 lipca 2008)
Opublikował: Karol Malonek (20 listopada 2008, 11:15:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2239