Protokół 23/2008


Protokół Nr XXIII/2008
z dwudziestej trzeciej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 12 września 2008 rokuPoczątek sesji o godz. 12.30
Zakończenie o godz. 13.50

       Podjęto uchwały Nr 189, 190, 191, 192, 193.
 
W sesji uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni byli radni Roman Pergoł, Bogdan Kowalik i Danuta Meredyk
Statutowa liczba radnych – 15.
 
Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
 
1. Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo
2. Bożena Judycka – Sekretarz Gminy Kozłowo
3. Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy Kozłowo
4. Henryk Klimaszewski – Kierownik RGT
 
 
    Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji :
1.Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozłowo,
-  uzgodnienia projektów Rozporządzeń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  dotyczących Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Mielno i Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolin Rzek Nidy i Szkotówki,
- zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
- przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na rok 2008,
- wskazania kandydata Gminy Kozłowo na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Nidzicy.
5. Zapytania i wolne wnioski.
 
 
do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 
Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag. Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.
 
     
do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z dwudziestej drugiej sesji nie wniesiono uwag.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.


do p-ktu 3. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.
 
Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku przedstawiła Pani Teresa Wiecinska – Skarbnik Gminy.
Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono. Rada przyjęła informację z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku do akceptującej wiadomości.
 
do p-ktu 4. Podjęcie uchwał.
 
Pan Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozłowo.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXIII/189/2008 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 3 do protokołu.
 
Pan Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektów Rozporządzeń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczących Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Mielno i Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolin Rzek Nidy i Szkotówki.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXIII/190/2008 w sprawie uzgodnienia projektów Rozporządzeń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczących Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Mielno i Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolin Rzek Nidy i Szkotówki - stanowiącą zał. Nr 4 do protokołu.
 
 
Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekty uchwał wraz
z uzasadnieniami w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2008 rok
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXIII/191/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok - stanowiącą zał. Nr 5 do protokołu.
 
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXIII/192/2008 w sprawie przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na
2008 rok - stanowiącą zał. Nr 6 do protokołu.
 
Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie wskazania kandydata Gminy Kozłowo na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Nidzicy.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXIII/193/2008 w sprawie wskazania kandydata Gminy Kozłowo na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Nidzicy - stanowiącą zał. Nr 7 do protokołu.
 
 
do p-ktu 5. Zapytania i wolne wnioski.
 
1. Wójt Gminy Kozłowo - Pan Jacek Jankowski - poinformował, o sposobach rozwiązania wywozu odpadów mieszanych z miejscowości gdzie są bloki. Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przeprowadzą w poszczególnych wsiach akcję informacyjną, zapoznają mieszkańców z przepisami wywożenia śmieci.
2. Pani Krystyna Kukwa – radna z Kownatek – zapytała, co zrobić, gdy obcy z zewnątrz wysypują śmieci do kontenerów. Kto będzie za to płacił.
Wójt - Pan Jacek Jankowski – odpowiedział, że mieszkańcy muszą przypilnować, aby obce osoby nie wyrzucały śmieci. Jest to trudna sprawa, ale nie ma możliwości zamykania śmietników.
3. Pan Marek Głogowski – radny z Sarnowa – zapytał, co z kontenerami na cmentarzach.
Wójt - Pan Jacek Jankowski – odpowiedział, że jeżeli chodzi o kontenery na cmentarzach, to cmentarze są parafialne i ksiądz jako właściciel musi zawrzeć umowę na ich wywóz.
4. Pan Jan Skwarski – radny ze Sławki Wielkiej – zgłosił, że w Sławce Wielkiej są 3 bezdomne psy, jeden z nich agresywny.
Wójt - Pan Jacek Jankowski – odpowiedział, że fakt ten należy zgłosić do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie lub Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej w Urzedzie Gminy w Kozłowie, którzy powiadomią Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie zajmujące się wyłapywaniem bezdomnych psów z terenu gminy Kozłowo.
 
 
   Kończąc sesję Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski podziękował wszystkim za przybycie i dokonał zamknięcia dwudziestej trzeciej Sesji Rady Gminy
w Kozłowie.

                                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                                                      Piotr Borkowski
                                                                  
Protokołowała: 
Bożena Judycka      

metryczka


Wytworzył: Bożena Judycka (12 września 2008)
Opublikował: Karol Malonek (24 listopada 2008, 09:55:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2160