Protokół 24/2008


Protokół Nr XXIV/2008
z dwudziestej czwartej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 28 października 2008 roku

Początek sesji o godz. 10.10
Zakończenie o godz. 11.55

       Podjęto uchwały Nr 194, 195, 196, 197, 198. 199, 200, 201, 202, 203.
 
W sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny był radny Marek Bieliński.
Statutowa liczba radnych – 15.
 
Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo
2. Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy Kozłowo
3. Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej
4. Elżbieta Świgoń – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie
5. Dorota Raczkowska – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie
6. Edyta Kosewska – Głowna Księgowa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie
7. Lech Obara i Aleksandra Kubrowska – Radcy Prawni z Kancelarii Prawnej
 
oraz sołtysi z Gminy Kozłowo (lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu).
 
    Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji :
1.Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Kozłowo z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych do Wójta Gminy.
5. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych do Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Kozłowo.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
-  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków,
-   wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego w miejscowości Sarnowo,
-   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Szkotowo,
-   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie bezprzetargowej,
-   przyjęcia zmian w Statucie Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”,
-   zmiany uchwały dotyczącej ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne,
-   konsultacji społecznych dotyczących zniesienia nazwy miejscowości,
-  określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
-   zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
-   przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na rok 2008.
8. Stanowisko Rady Gminy w Kozłowie w sprawie zamiaru likwidacji Sądu Rejonowego w Nidzicy.
9. Zapytania i wolne wnioski.
 

  do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 
Pani Krystyna Kukwa – Radna z Kownatek zaproponowała, aby zdjąć z porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne, aby radni mogli jeszcze raz omówić w/w projekt uchwały na posiedzeniu Komisji.
Piotr Borkowski - Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie propozycję zmiany porządku obrad. Przy trzech głosach wstrzymujących Rada Gminy przegłosowała wniosek radnej Krystyny Kukwy, aby w/w projekt uchwały zdjąć z porządku obrad.   
 
 
do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z dwudziestej trzeciej sesji nie wniesiono uwag.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.

 
do p-ktu 3. Informacja Wójta Gminy Kozłowo z działalności międzysesyjnej.
 
Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.
Informacja Wójta Gminy Kozłowo stanowi zał. Nr  3 do protokołu.
 
 
do p-ktu 4. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych do Wójta Gminy.
 
Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych złożonych do Wójta Gminy.
Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych do Wójta Gminy stanowi zał. Nr  4 do protokołu.
 
do p-ktu 5. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych do Przewodniczącego Rady Gminy.
 
Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy w Kozłowie przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych złożonych do Przewodniczącego Rady Gminy. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych do Przewodniczącego Rady Gminy stanowi zał. Nr  5 do protokołu.
 
 
do p-ktu 6. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Kozłowo
 
Skargę złożoną przez Państwa Magdalenę i Tomasza Kucmus odczytała Olga Zych.
Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż skarga szczegółowo była rozpatrywana na posiedzeniu Komisji, na którym również uczestniczyli Państwo Kucmus. Dodał, że strony doszły do porozumienia uznając skargę za bezzasadną. Po czym poprosił Olgę Zych o przedstawienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nieprawidłowości w działalności Wójta Gminy Kozłowo wraz z uzasadnieniem.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXIV/194/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na nieprawidłowości w działalności Wójta Gminy Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 6 do protokołu.
 
 
do p-ktu 7. Podjęcie uchwał.
 
Olga Zych przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków wraz z uzasadnieniem.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXIV/195/2008 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków - stanowiącą zał. Nr 7 do protokołu.
 
Pan Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego w miejscowości Sarnowo.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXIV/196/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego w miejscowości Sarnowo - stanowiącą zał. Nr 8 do protokołu.
 
Pan Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Szkotowo.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXIV/197/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Szkotowo - stanowiącą zał. Nr 9 do protokołu.
 
  Pan Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie bezprzetargowej.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXIV/198/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie bezprzetargowej - stanowiącą zał. Nr 10 do protokołu.
 
Olga Zych przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXIV/199/2008 w sprawie przyjęcia zmian
w Statucie Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” - stanowiącą zał. Nr 11 do protokołu.
 
Olga Zych przedstawiła projekt uchwały w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zniesienia nazwy miejscowości wraz z uzasadnieniem.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXIV/200/2008 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zniesienia nazwy miejscowości - stanowiącą zał. Nr 12 do protokołu.
 
Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXIV/201/2008 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - stanowiącą zał. Nr 13 do protokołu.
 
Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniami w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. Poinformowała o proponowanych zmianach. Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych, czy podejmą uchwałę z uwzględnionymi zmianami. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem zmian do projektu uchwały.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXIV/202/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok - stanowiącą zał. Nr 14 do protokołu.
 
Kolejny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który przedstawiła Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy dotyczył przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2008 rok.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
 
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXIV/203/2008 w sprawie przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2008 rok - stanowiącą zał. Nr 15 do protokołu.
 
 
do p-ktu 8. Stanowisko Rady Gminy w Kozłowie w sprawie zamiaru likwidacji Sądu Rejonowego w Nidzicy.
 
Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący rady Gminy w Kozłowie przedstawił Stanowisko Rady Gminy w Kozłowie w sprawie zamiaru likwidacji Sądu Rejonowego w Nidzicy.
Następnie w/w stanowisko zostało poddane pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie przyjęła stanowisko Rady Gminy w Kozłowie w sprawie zamiaru likwidacji Sądu Rejonowego w Nidzicy.
Stanowisko Rady Gminy w Kozłowie w sprawie zamiaru likwidacji Sadu Rejonowego
w Nidzicy stanowi zał. Nr  16 do protokołu.
 
 
do p-ktu 9. Zapytania i wolne wnioski.
 
1. Pan Dariusz Motacki poprosił o udzielenie głosu, po czym poinformował, że chciałby zadać dwa pytania Panu Wójtowi:
- Czy jest opłacany czynsz za najem lokalu „Joker” mieszczący się przy budynku Domu Kultury?
- Czy Pan Reszka, który jako jedyny uzyskał zezwolenie na handel na stadionie w trakcie imprezy z okazji Dnia Ziemi Kozłowskiej dokonał opłaty za wydane zezwolenie.
Odpowiedzi udzielił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo, który poinformował, że w danej chwili nie może odpowiedzieć na zadane pytania, ponieważ wie ile ogólnie pieniędzy wpływa z podatku, ale nie są to dane dotyczące konkretnych osób, poza tym musi skontaktować się z radcą prawnym, aby upewnić się, czy może udzielić odpowiedzi na postawione pytania, czy w ten sposób nie narusza ochrony danych osobowych.
2. Pan Tomasz Kucmus zapytał, czy przy podziale Gminnego Ośrodka Kultury i Kultury Fizycznej w Kozłowie na dwie jednostki Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminne Centrum Kultury i Sportu na obydwa stanowiska dyrektorów przeprowadzany był konkurs?
Zapytał również czy osiągnięta została współpraca z zagranicą?
Odpowiedzi ponownie udzielił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo, który poinformował, że to nie są stanowiska urzędnicze i nie trzeba ogłaszać konkursu.
Jeżeli chodzi o współpracę to próbuję takową nawiązać z Francją i Niemcami.
 
Kończąc sesję Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski podziękował wszystkim za przybycie i dokonał zamknięcia dwudziestej czwartej Sesji Rady Gminy w Kozłowie.


                                                              Przewodniczący Rady Gminy
 Piotr Borkowski
  Protokołowała: 
  Olga Zych                                                                             

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (28 października 2008)
Opublikował: Karol Malonek (24 grudnia 2008, 11:43:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2343