Protokół 25/2008


Protokół Nr XXV/2008
z dwudziestej piątej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 18 listopada 2008 rokuPoczątek sesji o godz. 12.40
Zakończenie o godz. 13.00

  Podjęto uchwały Nr 204, 205.
 
W sesji uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni byli radni Marek Głogowski i Marek Klęcan.
Statutowa liczba radnych – 15.
 
Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
 
1. Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo
2. Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy Kozłowo
3.  Henryk Klimaszewski – Kierownik RGT
 
    Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji :
1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
-  pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego,
-  zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
4. Zapytania i wolne wnioski.
 
 
do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 
Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag. Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.
 
 
do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z dwudziestej czwartej sesji nie wniesiono uwag.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.


do p-ktu 4. Podjęcie uchwał.
 
Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że poniższe projekty uchwał były przedmiotem obrad Komisji Rady Gminy.
Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXV/204/2008 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego - stanowiącą zał. Nr 2 do protokołu.
 
Ponownie Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz  z uzasadnieniami w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXV/205/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok - stanowiącą zał. Nr 3 do protokołu.
 
 
do p-ktu 5. Zapytania i wolne wnioski.
 
Nikt z obecnych na sesji nie zgłosił wniosków ani zapytań.
 
 
  Kończąc sesję Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski podziękował wszystkim za przybycie i dokonał zamknięcia dwudziestej piątej Sesji Rady Gminy w Kozłowie.


                                                         Przewodniczący Rady Gminy:
                                                                      Piotr Borkowski

  Protokołowała: 
   Olga Zych                                                                           

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (18 listopada 2008)
Opublikował: Karol Malonek (24 grudnia 2008, 12:09:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2232