Protokół 26/2008

Protokół Nr XXVI/2008
z dwudziestej szóstej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 25 listopada 2008 roku


Początek sesji o godz. 10.05
Zakończenie o godz. 11.50

Podjęto uchwały Nr 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218.
 
W sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni byli radni Danuta Meredyk i Roman Pergoł.
Statutowa liczba radnych – 15.
 
Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
 
1. Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo
2. Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy Kozłowo
3. Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej
4. Elżbieta Świgoń – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie
5. Dorota Raczkowska – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie
6. Sławomir Klimek – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie
7. Lech Obara i Aleksandra Kubrowska – Radcy Prawni z Kancelarii Prawnej
  oraz sołtysi z Gminy Kozłowo (lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu) i mieszkańcy gminy (lista obecności stanowi zał. Nr 3 do protokołu).
 
     Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji :
1.Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Kozłowo z działalności międzysesyjnej.
4. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Kozłowo.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
-  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
-  zatwierdzenia taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków,
- dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
-  uchwalenia górnych stawek opłat w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kozłowo,
-  ustalenia ceny ciepła dostarczanego do celów grzewczych z kotłowni lokalnych na terenie gminy Kozłowo,
- zmiany uchwały dotyczącej ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
-  podatku od nieruchomości,
-  zwolnień w podatku od nieruchomości,
-   określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
-   obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku do ustalenia podatku rolnego na 2009 rok,
- zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
- przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na rok 2008.
6. Zapytania i wolne wnioski.
 
 
do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 
Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag.
Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.
 
 
do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z dwudziestej piątej sesji nie wniesiono uwag.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.


  do p-ktu 3. Informacja Wójta Gminy Kozłowo z działalności międzysesyjnej.
 
Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.
Informacja Wójta Gminy Kozłowo stanowi zał. Nr  4 do protokołu.
 
 
do p-ktu 4. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Kozłowo
 
Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż skarga była rozpatrywana w poprzednim tygodniu na posiedzeniu Komisji, na którym również uczestniczył Pan Janusz Dreger.
Następnie Olga Zych odczytała skargę złożoną przez Pana Janusza Dregera.
Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w przedmiotowej sprawie. O udzielenie głosu poprosił Pan Janusz Dreger, który poinformował, że na posiedzeniu komisji został on wysłuchany, ale uważa, że nie potraktowano go poważnie. Miał dużo do powiedzenia, ale uznał, że te sprawy przekaże innym organom.
Po wystąpieniu Pana Janusza Dregera – Piotr Borkowski Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Alicję Eidtner – Wiceprzewodniczącą Rady Gminy o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem stanowiska Rady Gminy w Kozłowie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kozłowo.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- przy dwóch głosach wstrzymujących :
Uchwałę Nr XXVI/206/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 5 do protokołu.
 
 
do p-ktu 5. Podjęcie uchwał.
 
Ponieważ wszystkie projekty uchwał szczegółowo były rozpatrywane na posiedzeniu Komisji Pan Piotr Borkowski Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie kolejnych projektów uchwał według kolejności zaproponowanej w porządku obrad.
 
Pan Sławomir Klimek – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXVI/207/2008 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę - stanowiącą zał. Nr 6 do protokołu.
 
Następnie Pan Sławomir Klimek – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXVI/208/2008 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków - stanowiącą zał. Nr 7 do protokołu.
 
Ponownie Pan Sławomir Klimek – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawił projekt uchwały w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wraz z uzasadnieniem.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXVI/209/2008 w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - stanowiącą zał. Nr 8 do protokołu.
 
Pan Sławomir Klimek – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kozłowo.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXVI/210/2008 w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 9 do protokołu.
 
  Pan Sławomir Klimek – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny ciepła dostarczanego do celów grzewczych z kotłowni lokalnych na terenie gminy Kozłowo.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXVI/211/2008 w sprawie ustalenia ceny ciepła dostarczanego do celów grzewczych z kotłowni lokalnych na terenie gminy Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 10 do protokołu.
 
Olga Zych przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXVI/212/2008 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze - stanowiącą zał. Nr 11 do protokołu.
 
Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXVI/213/2008 w sprawie podatku od nieruchomości - stanowiącą zał. Nr 12 do protokołu.
 
Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXVI/214/2008 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości - stanowiącą zał. Nr 13 do protokołu.
 
Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXVI/215/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - stanowiącą zał. Nr 14 do protokołu.
 
Po przedstawieniu w/w projektu uchwały Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przerwę, po której nastąpiła prezentacja na temat selektywnej zbiórki odpadów przygotowana przez Panią Iwonę Kwiatek wraz z uczniami z Zespołu Szkół w Kozłowie.
Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku do ustalenia podatku rolnego na 2009 rok.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- przy jednym głosie przeciwko i jednym głosie wstrzymującym :
Uchwałę Nr XXVI/216/2008 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku do ustalenia podatku rolnego na 2009 rok - stanowiącą zał. Nr 15 do protokołu.
 
Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniami w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. Poinformowała, że jeżeli Radni wyraziliby zgodę to chciałaby wprowadzić dodatkowe zmiany w uchwale, które nie były uwzględnione w projekcie uchwały jaki otrzymali Radni na posiedzeniu Komisji. Radni opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem uchwały wraz z wprowadzonymi zmianami.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXVI/217/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok - stanowiącą zał. Nr 16 do protokołu.
 
Kolejny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który przedstawiła Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy dotyczył przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2008 rok. Ponieważ w czasie pomiędzy posiedzeniem Komisji, a sesją wpłynął rachunek z Zakładu Gospodarki Komunalnej za wykonanie wodociągu na kolonii Bartki i Krokowo Pani Skarbnik zapytała, czy Radni Rady Gminy wyrażają zgodę na ujęcie tego wydatku w projekcie uchwały i czy przyjmą zmieniony projekt uchwały. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie propozycję Pani Skarbnik. Rada jednogłośnie opowiedziała się za tym, aby poddać pod głosowanie projekt uchwały wraz ze zmianami przedstawionymi przez Panią Skarbnik.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXVI/218/2008 w sprawie przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2008 rok - stanowiącą zał. Nr 17 do protokołu.
 
 
do p-ktu 6. Zapytania i wolne wnioski.
 
1. Pan Dariusz Motacki zapytał, kto jest odpowiedzialny za wydanie zezwolenia dla Pana Reszki na handel na stadionie podczas obchodów Dni Ziemi Kozłowskiej. Ponadto mówił o opłatach, które trzeba było uiścić.
2. Pan Tomasz Kucmus zapytał:
- z jakimi miastami zagranicznymi gmina nawiązała współpracę partnerską,
- co z budową gazociągu w miejscowości Kozłowo,
- kiedy zostaną rozstawione kosze do selektywnej zbiórki odpadów znajdujące się na placu przy kotłowni osiedlowej,
- i dlaczego pod kotłownią nie ma węgla i w mieszkaniach jest zimno.
Odpowiedzi na powyższe pytania udzielił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo. Poinformował, że w tym przypadku były dwa zezwolenia: zezwolenie na jednorazową sprzedaż piwa – wydane przez Wójta i umowa na miejsce sprzedaży. Pan Reszka uiścił należności związane z wydaniem zezwolenia na handel na stadionie podczas obchodów Dni Ziemi Kozłowskiej.
Odpowiadając na pytania Pana Tomasza Kucmusa poinformował, że miast z którymi zostały nawiązane kontakty i współpraca jest kilka, ale w tej chwili nie jest w stanie wymienić jakie to są miasta. Jeżeli chodzi o budowę gazociągu, kontaktował się już na początku tej kadencji z firmą PGNiG S.A. w Warszawie, Oddział w Olsztynie, ale ta nie była zainteresowana zainstalowaniem gazu, gdyż uznaje, że w miejscowości Kozłowo jest za mało odbiorców. Pan Wójt potwierdził, że na placu przy kotłowni znajdują się pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, które zostaną ustawione na terenie gminy do końca roku; jeżeli chodzi o węgiel pod kotłownią to jest dostarczany na bieżąco. Jeżeli chodzi o wypowiedź Pana Kucmusa, że w mieszkaniach jest zimno, to jest to pierwszy taki sygnał, jak do tej pory nikt z mieszkańców osiedla nie zgłaszał, że w mieszkaniach jest zimno.
   
  Kończąc sesję Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski podziękował wszystkim za przybycie i dokonał zamknięcia dwudziestej szóstej Sesji Rady Gminy
w Kozłowie.

                                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                                                       Piotr Borkowski
 
Protokołowała:  
  Olga Zych                                                                             

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (25 listopada 2008)
Opublikował: Karol Malonek (24 grudnia 2008, 12:21:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2596