Protokół 27/2008


Protokół Nr XXVII/2008
z dwudziestej siódmej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 02 grudnia 2008 rokuPoczątek sesji o godz. 12.00
Zakończenie o godz. 12.15

       Podjęto uchwałę Nr 219.
 
W sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni byli radni Danuta Meredyk i Marek Bieliński.
Statutowa liczba radnych – 15.
 
Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
 
1. Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo
2. Bożena Judycka – Sekretarz Gminy
3. Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy Kozłowo
 
     Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który wyjaśnił, że nadzwyczajna sesja została zwołana z powodu pilnej konieczności wprowadzenia do budżetu gminy środków otrzymanych z rezerwy oświatowej MEN.
Następnie przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji:
1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie:
- zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
4. Zapytania i wolne wnioski.
 
 
do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 
Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag.
Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.
 
 
do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Protokół z XXVI będzie przedłożony do zatwierdzenia na najbliższej sesji.
 
do p-ktu 3. Podjęcie uchwał.
 
Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że poniższy projekt uchwały był przedmiotem obrad na odbytym przed chwilą posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Po czym poprosił Panią Teresę Wiecińską – Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok wraz z uzasadnieniem.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXVII/219/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok - stanowiącą zał. Nr 2 do protokołu.
 
 
do p-ktu 4. Zapytania i wolne wnioski.
 
Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo zaprosił wszystkich Radnych na otwarcie wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Zaborowie, które będzie miało miejsce 4 grudnia o godzinie 12.00.
Pani Krystyna Kukwa zapytała, kto organizował dowóz dla dzieci na imprezę andrzejkową w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie. Dzieci z miejscowości Kownatki, które chciały wziąć udział w imprezie oczekiwały pojazdu i zwróciły się w tej sprawie do niej, jednak ona nie posiadała w tej sprawie żadnej informacji.
Pan Jan Skwarski – Radny ze Sławki Wielkiej powiedział, że wiedział, że taka impreza będzie miała miejsce, ale chętni do wzięcia w niej udziału w imprezie muszą zorganizować sobie dojazd, w związku z czym wspólnie z Księdzem Proboszczem własnymi samochodami dowieźli dzieci na imprezę.
Pan Wójt odpowiedział, że o kolejnych imprezach w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie oprócz sołtysów będą informowani radni.
 
   Kończąc sesję Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski podziękował wszystkim za przybycie i dokonał zamknięcia dwudziestej siódmej Sesji Rady Gminy w Kozłowie.


                                                         Przewodniczący Rady Gminy:
                                                                    Piotr Borkowski
 
Protokołowała: 
Olga Zych                                                                            
 

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (2 grudnia 2008)
Opublikował: Karol Malonek (24 grudnia 2008, 12:40:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2232