Protokół 28/2008


Protokół Nr XXVIII/2008
z dwudziestej ósmej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 9 grudnia 2008 rokuPoczątek sesji o godz. 10.15
Zakończenie o godz. 11.15
      
Podjęto uchwały Nr 220, 221, 222.
 
W sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny był radny Roman Pergoł.
Statutowa liczba radnych – 15.
 
Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
 
1. Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo
2. Bożena Judycka – Sekretarz Gminy
3. Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy Kozłowo
4. Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej
5. Elżbieta Świgoń – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie
  oraz sołtysi z Gminy Kozłowo (lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu).

     Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji :
1.Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji XXVI i XXVII.
3. Informacja Wójta Gminy Kozłowo z działalności międzysesyjnej.
4. Zapytania i wolne wnioski.
5. Uchwalenie budżetu na 2009 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2009-2011 na pokrycie kosztów zabezpieczenia trwałości projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” współfinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.5 – Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego,
- przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na rok 2008.
7. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 
 
do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 
Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag.
Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.


do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołów z dwudziestej szóstej i dwudziestej siódmej sesji nie wniesiono uwag.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła protokoły z poprzednich sesji jednogłośnie.


 
do p-ktu 3. Informacja Wójta Gminy Kozłowo z działalności międzysesyjnej.
 
Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.
Informacja Wójta Gminy Kozłowo stanowi zał. Nr  3 do protokołu.
 
 
do p-ktu 4. Zapytania i wolne wnioski.
 
1. Pan Ryszard Doliński – Sołtys z Pielgrzymowa poprosił Przewodniczącego Rady Gminy – Piotra Borkowskiego, aby /wyjaśnił o co mu chodziło w artykule publikowanym w Gazecie Nidzickiej.
Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy w Kozłowie poinformował, że wszystko co powiedział to prawda.
2. Pani Barbara Krauze – Sołtys z Turówka zapytała, kiedy będą rozwiezione kosze na śmieci dla mieszkańców gminy Kozłowo?
3. Pan Bogdan Kowalik – Radny z Krokowa zgłosił, że w Krokowie na budynku hydroforni trzeba naprawić rynny, gdyż zacieka budynek. Ponadto zgłosił, że woda w Krokowie jest żółta i nie nadaje się do picia, a linia wodociągowa jest zapowietrzona i po otwarciu kurków w domu strzela powietrze.
4. Pan Feliks Kosewski – Sołtys z Zalesia zapytał, co z tablicami dla sołtysów, kiedy mogą spodziewać się, że dostaną nowe tablice informacyjne, bo stare nie nadają się do użytku. Pan Jan Skwarski – Radny ze Sławki Wielkiej zapytał, kto wykonywał tablice informacyjne do sołectw, bo wprawdzie w miejscowości Sławka Wielka została zamontowana nowa tablica, ale pisma w niej umieszczane zaciekają, w związku z czym należałoby zareklamować tę tablicę.
 
 
do p-ktu 5. Uchwalenie budżetu na 2009 rok.
 
projekt budżetu
 
Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt budżetu był rozpatrywany i opiniowany zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową jak też przez Komisje Rady Gminy. Następnie poprosił o wystąpienie Panią Teresę Wiecińską - Skarbnika Gminy, która przedstawiła projekt budżetu gminy na 2009 rok.
 
Następnie Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Alicję Eidtner – Wiceprzewodniczącą Rady Gminy o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu budżetu gminy na 2009 rok.
Pani Alicja Eidtner – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy przedstawiła uchwałę nr 620/2008 oraz uchwałę nr 621/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 20 listopada 2008 r. dotyczące pozytywnego zaopiniowania budżetu gminy na 2009 rok. Opinie te stanowią zał. nr 4 i 5 do protokołu.

opinia Komisji Finansów
 
Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie opinii Komisji Finansów w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok - Panią Krystynę Kukwa – członka Komisji Finansów. Opinia stanowi zał. nr 6 do protokołu.
 
podjęcie uchwały
 
Następnie Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego projektu budżetu na 2009 rok. W związku z brakiem pytań dotyczących projektu budżetu na 2009 rok ponownie poprosił Panią Teresę Wiecińską – Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXVIII/220/2008 w sprawie budżetu gminy na 2009 rok - stanowiącą zał. Nr 7 do protokołu.
 
 
do p-ktu 6. Podjęcie uchwał.
 
Przed przystąpieniem do podjęcia uchwał zgodnie z zaproponowanym wcześniej porządkiem Pan Piotr Borkowski Przewodniczący Rady Gminy przypomniał tylko, że projekty te były  rozpatrywane na posiedzeniu Komisji. Po czym poprosił o przedstawienie pierwszego projektu uchwały Panią Teresę Wiecińską – Skarbnika Gminy.
 
Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2009-2011 na pokrycie kosztów zabezpieczenia trwałości projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” współfinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.5 – Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXVIII/221/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2009-2011 na pokrycie kosztów zabezpieczenia trwałości projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” współfinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.5 – Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego - stanowiącą zał. Nr 8 do protokołu.
 
 
  Następny projekt uchwały w sprawie przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na rok 2008 przedstawiła i omówiła Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXVIII/222/2008 w sprawie przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy
na rok 2008 - stanowiącą zał. Nr 9 do protokołu.
 
 
do p-ktu 7. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.  
 
Pani Alicja Eidtner – Wiceprzewodniczaca Rady Gminy dodała do wypowiedzi Pana Przewodniczącego Rady Gminy, że w artykule publikowanym przez gazetę to nie Wójt miał pretensje do Przewodniczącego Rady tylko radni. Temat ten był dyskutowany przez radnych na posiedzeniu komisji.
Na kolejne zapytania odpowiedzi udzielił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo. Poinformował, że Pan Sławomir Klimek - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie otrzymał polecenie, żeby do końca roku zamówić i rozwieźć kosze według zamówień otrzymanych od sołtysów oraz podpisać z użytkownikami stosowne umowy. Pan Kierownik zobowiązał się, że zrobi to do końca roku. Pan Wójt ze swojej strony dodał, że postara się aby sprawę sfinalizować do końca roku.
Odpowiadając na pytanie Pana Bogdana Kowalika – Radnego z Krokowa poinformował, że na którejś sesji czy komisji sygnalizował on, iż woda w Krokowie nie jest najlepszej jakości – zapytał czy od tego momentu nie uległa zmianie sytuacja i czy woda nie poprawiła się. Pan Kowalik powiedział, że faktycznie jakość wody się poprawiła. Pan Wójt kontynuując dodał, że od niedawna hydrofornią opiekuje się nowy pracownik, który jest na etapie uczenia się obsługi hydroforni i może z tego względu nie wszystko działa tak jak powinno, ale uczuli Pana Kierownika, aby poinstruował obecnego konserwatora hydroforni. Jeżeli chodzi o zaciekające rynny, to sprawę przekaże Kierownikowi Zakładu, który jest zobowiązany je naprawić.
Na pytanie Pana Feliksa Kosewskiego – Sołtysa z  Zalesia odpowiedzi udzieliła Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy, która poinformowała, że stara się być w ciągłym kontakcie z wykonawcą tablic informacyjnych dla sołtysów, ale ten ma problemy techniczne z zainstalowaniem wykonanych tablic, z uwagi na to iż ma wiele zamówień, nie mniej jednak będzie się starała, aby wywiązał się z przyjętego zamówienia aby sołtysi w najbliższym czasie otrzymali tablice informacyjne. Ponadto poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag do wykonanych i zamontowanych tablic.
Na zakończenie Pan Wójt zaproponował, że jeżeli któryś z sołtysów chciałby omówić z nim jakieś sprawy, to po zakończeniu sesji mogą się spotkać.
 
 
   Kończąc sesję Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski podziękował wszystkim za przybycie i dokonał zamknięcia dwudziestej ósmej Sesji Rady Gminy w Kozłowie.

                                                           Przewodniczący Rady Gminy
                                                                     Piotr Borkowski
 
Protokołowała:
  Olga Zych                                                                             

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (9 grudnia 2008)
Opublikował: Karol Malonek (21 stycznia 2009, 08:12:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2137