Protokół 29/2008


Protokół Nr XXIX/2008
z dwudziestej dziewiątej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 30 grudnia 2008 roku


Początek sesji o godz. 10.15
Zakończenie o godz. 11.10

       Podjęto uchwały Nr 223, 224, 225, 226, 227, 228.
 
Po otwarciu sesji uczestniczyło 13 radnych. W trakcie obrad przybył radny Wiesław Jacyno. Nieobecny był radny Roman Pergoł.
Statutowa liczba radnych – 15.
 
Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
 
1.Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo
2. Bożena Judycka – Sekretarz Gminy Kozłowo
3. Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy Kozłowo
4. Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej
5. Elżbieta Świgoń – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie
6. Sławomir Klimek – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie oraz sołtysi z Gminy Kozłowo (lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu) i mieszkańcy gminy (lista obecności stanowi zał. Nr 3 do protokołu).
 
  Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji :
 
1.Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Kozłowo z działalności międzysesyjnej.
4. Zapytania i wolne wnioski.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie – jednostce organizacyjnej Gminy Kozłowo,
- ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie – jednostce organizacyjnej Gminy Kozłowo,
- przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2008 roku,
- przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na rok 2008,
-  ustanowienia logo Gminy Kozłowo.
6.Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.

do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 
Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag.
Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.
 
 
do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z dwudziestej ósmej sesji nie wniesiono uwag.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.

 
do p-ktu 3. Informacja Wójta Gminy Kozłowo z działalności międzysesyjnej.
 
Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.
Informacja Wójta Gminy Kozłowo stanowi zał. Nr  4 do protokołu.
 
 
do p-ktu 4. Zapytania i wolne wnioski
 
1. Pan Maciej Prażmo poprosił, aby Pan Wójt odniósł się do imprezy organizowanej
w Gminnym Centrum Kultury i Sportu pt. „Miss jędrnych pośladków” oraz wyjaśnił
o co chodziło w artykule publikowanym w Gazecie Nidzickiej dotyczącym mobbingu
i nieprawidłowości w Urzędzie Gminy w Kozłowie.
2. Pan Tomasz Kucmus poprosił o przedstawienie argumentów za podwyżką opłaty za centralne ogrzewanie. Ponadto zapytał:
- jak za ogrzewanie rozliczane jest Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz Urząd Gminy,
- czy dziś Pan Wójt jest w stanie wymienić miasta, z którymi została nawiązana współpraca.
Poprosił, aby Pan Wójt odniósł się do słów zamieszczonych w swoim programie wyborczym „Pragnę przypomnieć, że nie przychodzę aby burzyć ...”. Zapytał również, dlaczego radni nie uchwalają herbu tylko logo gminy mimo, iż to logo wygląda jak herb.
 
 
do p-ktu 5. Podjęcie uchwał.
 
Pan Piotr Borkowski Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wszystkie projekty uchwał były szczegółowo rozpatrywane na posiedzeniu Komisji, po czym poprosił o przedstawienie projektów uchwał według kolejności zaproponowanej w porządku obrad.
 
Pan Sławomir Klimek – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie – jednostce organizacyjnej Gminy Kozłowo.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXIX/223/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie – jednostce organizacyjnej Gminy Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 5 do protokołu.
 
Następnie Pani Elżbieta Świgoń – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie – jednostce organizacyjnej Gminy Kozłowo.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXIX/224/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie – jednostce organizacyjnej Gminy Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 6 do protokołu.
 
Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXIX/225/2008 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - stanowiącą zał. Nr 7 do protokołu.
 
Następnie Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2008 roku.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXIX/226/2008 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2008 roku - stanowiącą zał. Nr 8 do protokołu.
 
Kolejny projekt uchwały w sprawie przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na rok 2008 wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy. Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy dodatkowo wyjaśniła, że powodem wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych było zatrudnienie w ciągu roku siedmiu osób w ramach robót publicznych.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXIX/227/2008 w sprawie przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na rok 2008 - stanowiącą zał. Nr 9 do protokołu.
 
Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustanowienia logo Gminy Kozłowo.
Pan Piotr Borkowski Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że logo zostanie z czasem przekształcone w herb gminy. Wyjaśnił znaczenie poszczególnych znaków logo.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXIX/228/2008 w sprawie ustanowienia logo Gminy Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 10 do protokołu.
 
do p-ktu 6. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 
Odpowiedzi na pytania Pana Macieja Prażmo udzielił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo. Poinformował, że za wynajem sali i organizacje imprez w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie odpowiada Pani Dyrektor, nie do przewidzenia jest, co może wydarzyć się np. podczas wesela, czy innej imprezy. Jeżeli chodzi o wyjaśnienia do artykułu z Gazety Nidzickiej, to na dzisiejszej sesji jest obecny autor tego artykułu i jego należałoby zapytać, o co chodziło w przedmiotowym artykule.
Odpowiadając na pytania Pana Tomasza Kucmusa poinformował, że może zapewnić, że  wszystkie jednostki są jednakowo obciążane za dostarczone ciepło, w tym Urząd Gminy i Gminne Centrum Kultury i Sportu. O uzupełnienie wypowiedzi poprosił Pana Sławomira Klimka, który udzielił szczegółowych informacji dotyczących podwyżki stawki za centralne ogrzewanie. Poinformował on, że podwyżka spowodowana jest znacznym wzrostem ceny węgla, przedstawił kalkulację kosztów, uwzględniającą wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem kotłowni. Dodatkowo poinformował, że Zakład nie może czerpać zysku z wykonywanej działalności, opłaty są tak wyliczone, aby można było pokryć bieżące koszty.  
Następnie ponownie Pan Wójt odniósł się do kolejnego pytania Pana Tomasza Kucmusa i podał nazwy miejscowości z którymi została nawiązana współpraca. Były to miasta w Niemczech: Herford, Bunde – Westfalia Północna  oraz we Francji: Laipnes – Bungurdia, Muissi Suirsen, Essoyes Szampania.
Na pytanie dotyczące logo gminy Pan Wójt poinformował, że równolegle jest prowadzona procedura zatwierdzenia herbu, ponieważ jest to dość długotrwała procedura to abyśmy mogli utożsamiać się ze znakiem identyfikującym naszą gminę, to do momentu zatwierdzenia herby będziemy posługiwać się logo.
Dodatkowo Pan Tomasz Kucmus zapytał, kto jest autorem logo.
Pan Wójt poinformował, że autorstwo jest zbiorowe.
Po odpowiedziach Pana Wójta Pan Tomasz Kucmus kontynuował swoją wypowiedź, która nie była związana z zadawanymi pytaniami, co oznaczało, że była to wypowiedź poza porządkiem obrad i nie zostało odnotowana w protokole.
 
  Kończąc sesję Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski podziękował wszystkim za przybycie i dokonał zamknięcia dwudziestej dziewiątej Sesji Rady Gminy
w Kozłowie.

                                                            Przewodniczący Rady Gminy
                                                                    Piotr Borkowski
 
Protokołowała:   
  Olga Zych                                                                              

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (30 grudnia 2008)
Opublikował: Karol Malonek (23 lutego 2009, 09:50:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2683