Protokół 30/2009


Protokół Nr XXX/2009
z trzydziestej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 03 lutego 2009 roku


Początek sesji o godz. 13.05
Zakończenie o godz. 14.45
      
Podjęto uchwały Nr 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239.
 
W sesji uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni byli radni Marek Głogowski, Roman Pergoł, Marek Bieliński i Marek Klęcan.
Statutowa liczba radnych – 15.
 
Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
 
1. Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo
2. Bożena Judycka – Sekretarz Gminy Kozłowo
3. Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy Kozłowo
4. Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej
5. Grażyna Banaś – Kierownik USC
6. Ewelina Szymańska – Inspektor UG
7. Joanna Krystkiewicz-Hablutzel – Inspektor UG
8. Elżbieta Świgoń – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie
9. Sławomir Klimek – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Kozłowie
10. Lech Obara - Radca Prawny z Kancelarii Prawnej
 
oraz sołtysi z Gminy Kozłowo (lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu) i mieszkańcy gminy (lista obecności stanowi zał. Nr 3 do protokołu).
 
   Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji :
 
1.Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania i wolne wnioski.
4. Informacja Wójta Gminy Kozłowo z działalności międzysesyjnej.
5. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
6. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Kozłowo na 2009 rok.
7. Uchwalenie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych  w szkołach prowadzonych przez gminę Kozłowo.
8. Rozpatrzenie skargi Pana Antoniego Buraczewskiego na działalność Wójta Gminy.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
- wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o dokonanie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości,
- uchwalenia Kalendarza imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych w gminie Kozłowo na rok 2009,
- zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kozłowo,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym w miejscowości Sarnowo,
- nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Olsztynie,
- przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na rok 2009.
10. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 
Po przedstawieniu porządku obrad przez Pana Piotra Borkowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Kozłowie na wniosek sołtysa z Kozłowa Pana Wojciecha Wojtyry uczczono chwilą ciszy pamięć zmarłego sołtysa z Sarnowo – Zdzisława Głogowskiego.
 
 
do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 
Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag.
Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.
 
do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z dwudziestej dziewiątej sesji nie wniesiono uwag.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.


do p-ktu 3. Zapytania i wolne wnioski.
 
1. Pan Maciej Prażmo – Prezes Stowarzyszenia Promujmy Kozłowo non omnis moriar poinformował o funkcjonowaniu strony internetowej w/w Stowarzyszenia (www.kozlowonom.free.ngo.pl) oraz zaprosił do odwiedzania przedmiotowej strony  dodatkowo wspomniał o spotkaniu Forum Inicjatyw Pozarządowych w Nidzicy w dniu 12.03.2009 r.
2. Pan Kazimierz Pieckowski – radny z Kamionki zapytał, czy Rada ma jakiś wpływ na dziennikarza z Gazety Nidzickiej, ponieważ ostatnio pojawił się artykuł na temat odśnieżania drogi w Dziurdziewie, w którym to było napisane, że droga ta nie jest odśnieżana, a Pan Pieckowski twierdzi, że droga ta nigdy wcześniej nie była tak dobrze odśnieżona.
3. Pan Wojciech Wojtyra – sołtys z Kozłowa zapytał, kiedy zostanie uzupełnione oświetlenie uliczne na kolonii Kozłowa w okolicach siedliska Państwa Barańskich i Czyżewskich. Zapytał również, kiedy mieszkańcy gminy otrzymają pojemniki na śmieci, bo mieli je otrzymać do końca roku a niestety ciągle ich nie ma. Dodatkowo poprosił o odśnieżenie drogi dojazdowej na wysypisko śmieci w Kozłowie.
4. Pan Adam Granica – sołtys z Browiny zapytał, kiedy sołtysi otrzymają nowe tablice informacyjne.

do p-ktu 4. Informacja Wójta Gminy Kozłowo z działalności międzysesyjnej.
 
Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.
Informacja Wójta Gminy Kozłowo stanowi zał. Nr  4 do protokołu.
 
 
do p-ktu 5. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
 
Pani Grażyna Banaś – Kierownik USC przedstawiła projekt uchwały wraz z załącznikiem w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXX/229/2009 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok - stanowiącą zał. Nr 5 do protokołu.
 
do p-ktu 6. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Kozłowo na 2009 rok.
 
Ponownie Pani Grażyna Banaś – Kierownika USC przedstawiła projekt uchwały wraz
z załącznikiem w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Kozłowo na 2009 rok
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXX/230/2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Kozłowo na 2009 rok - stanowiącą zał. Nr 6 do protokołu.
   
do p-ktu 7. Uchwalenie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kozłowo.
 
Projekt uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kozłowo przedstawiła - Olga Zych.
Pan Kazimierz Pieckowski zapytał, czy wszystkie związki zawodowe nauczycieli wyraziły zgodę na warunki proponowane w Regulaminie.
Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy odpowiedziała, że tak posiadamy pozytywne opinie związków.
 
  Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXX/231/2009 w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 7 do protokołu.
 
do p-ktu 8. Rozpatrzenie skargi Pana Antoniego Buraczewskiego na działalność Wójta Gminy.
 
Pan Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej przedstawił skargę Pana Antoniego Buraczewskiego na działalność Wójta Gminy.
Po przedstawieniu skargi Pan Antonii Buraczewski poprosił Pana Piotra Borkowskiego – Przewodniczącego rady Gminy w Kozłowie o udzielenie głosu i możliwość przedstawienia sprawy ze swojego punktu widzenia. Zapytał, dlaczego to właśnie on ma robić wejście na strych czy do piwnicy, jeżeli sąsiedzi chcą to niech sobie zrobią swoje osobne wejścia.
Pan Wiesław Jacyno – radny z Kozłowa dodał, że wszyscy mieszkańcy (np. zamieszkujący bloki na osiedlu) korzystają z części wspólnych tych budynków i nie ma z tym większych problemów, więc i oni muszą pójść na jakiś kompromis i dogadać się między sobą.
Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy dodał, że budynek ma części wspólne dla wszystkich lokatorów i tu Rada nie może tego zmienić.
Następnie Pan Henryk Klimaszewski przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie rozpatrzenia skargi na nieprawidłowości w działalności Wójta Gminy Kozłowo.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXX/232/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na nieprawidłowości w działalności Wójta Gminy Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 8 do protokołu.
 
do p-ktu 9. Podjęcie uchwał.
 
Pan Piotr Borkowski Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wszystkie projekty uchwał były szczegółowo rozpatrywane na posiedzeniu Komisji, po czym poprosił o przedstawienie projektów uchwał według kolejności zaproponowanej w porządku obrad.
 
Pani Ewelina Szymańska przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o dokonanie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości w gminie Kozłowo.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXX/233/2009 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o dokonanie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości w gminie Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 9 do protokołu.
Następnie Olga Zych przedstawiła projekt uchwały wraz z załącznikiem w sprawie uchwalenia Kalendarza imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych w gminie Kozłowo
na rok 2009.
Pan Maciej Prażmo zapytał, czy kalendarz będzie dostępny na stronie internetowej gminy Kozłowo.
Pan Piotr Borkowski poinformował, że tak jak wszystkie uchwały Rady Gminy będzie zamieszczony na stronie internetowej gminy.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXX/234/2008 w sprawie uchwalenia Kalendarza imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych w gminie Kozłowo na rok 2009 - stanowiącą zał. Nr 10 do protokołu.
 
Pani Joanna Krystkiewicz-Hablutzel przedstawiła projekt uchwały wraz z załącznikiem
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kozłowo.
Pan Maciej Prażmo zapytał, czy docierają do Urzędu sygnały, że koszty budowy boiska ORLIK są znacznie wyższe niż zaplanowane.
Pan Piotr Borkowski poinformował, że tak wiemy.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXX/235/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 11 do protokołu.
 
Pan Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym w miejscowości Sarnowo.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXX/236/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym w miejscowości Sarnowo - stanowiącą zał. Nr 12 do protokołu.
 
Kolejny projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Olsztynie przedstawił Pan Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXX/237/2009 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Olsztynie - stanowiącą zał. Nr 13 do protokołu.
 
  Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXX/238/2009 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - stanowiącą zał. Nr 14 do protokołu.
 
Następnie Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na rok 2009 wraz z uzasadnieniem.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXX/239/2009 w sprawie przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na rok 2009 - stanowiącą zał. Nr 15 do protokołu.
 
do p-ktu 6. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 
Odpowiedzi na pytanie Pana Kazimierza Pieckowskiego udzielił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo. Poinformował, że do Redaktora Naczelnego Gazety Olsztyńskiej w Olsztynie zostało skierowane pismo, które podpisali radni dotyczące współpracy z Redakcją Gazety Nidzickiej.
Pan Piotr Borkowski  dodał, że czeka na autoryzację artykułu w tej sprawie.
Odpowiadając na pytania Pana Wojciecha Wojtyry - sołtysa z Kozłowa Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo poinformował, że są miejsca gdzie nie ma możliwości zamontowania oświetlenia, a jeżeli jest możliwość montażu to będzie ono montowane sukcesywnie.
Na pozostałe pytania Pana Sołtysa odpowiedzi udzielił Pan Sławomir Klimek – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie. Poinformował, że jeżeli chodzi o pojemniki na odpady, to firma która zobowiązała się do dostarczenia pojemników ma dosłać zamówioną ilość do końca lutego. Jeżeli chodzi o odśnieżenie drogi na wysypisko, to wczoraj Kierownik tam jeździł i droga była dobra, ale jeśli istnieje potrzeba odśnieżenia to oczywiście odśnieży drogę.
Na pytanie Pana Adama Granica - sołtysa z Browiny odpowiedzi udzieliła Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy, która poinformowała, że kontaktowała się z osobą wykonującą tablice informacyjne dla sołtysów i Pan ten zobowiązał się, że przywiezie do Urzędu wykonane tablice, a my je zamontujemy.
Pan Ryszard Doliński – sołtys z Pielgrzymowa zapytał, czy byłaby możliwość zorganizowania spotkania wyjazdowego, na którym Radni i Sołtysi mogliby zapoznać się z działaniem przydomowych oczyszczalni ścieków (roślinnych).
Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo poinformował, że taka oczyszczalnia ścieków to indywidualna inwestycja każdego właściciela gospodarstwa domowego, jest to bardzo dobre rozwiązanie szczególnie dla mieszkańców odległych miejscowości.
       
  Kończąc sesję Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski podziękował wszystkim za przybycie i dokonał zamknięcia trzydziestej Sesji Rady Gminy w Kozłowie.

                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                             Piotr Borkowski

Protokołowała:   
  Olga Zych   

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (3 lutego 2009)
Opublikował: Karol Malonek (10 kwietnia 2009, 10:14:12)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (10 kwietnia 2009, 10:26:39)
Zmieniono: poprawa tytułu informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2569