Protokół 31/2009


Protokół Nr XXXI/2009
z trzydziestej pierwszej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 25 lutego 2009 roku


Początek sesji o godz. 12.10
Zakończenie o godz. 13.10
     
 Podjęto uchwały Nr 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249.
 
W sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni byli radni Marek Roman Pergoł i Bogdan Kowalik.
Statutowa liczba radnych – 15.
 
Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
 
1. Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo
2. Bożena Judycka – Sekretarz Gminy Kozłowo
3. Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy Kozłowo
4. Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej
5. Joanna Krystkiewicz-Hablutzel – Inspektor UG
6. Elżbieta Świgoń – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie
 
oraz sołtysi z Gminy Kozłowo (lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu).

     Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji :
 
1.Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Kozłowo z działalności międzysesyjnej.
4. Sprawozdanie z realizacji w roku 2008 Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kozłowo.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Sławka Wielka.
7. Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Turówko.
8. Nadanie Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kozłowie imienia Marii Zientary-Malewskiej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości nad jeziorem Kownatki
i jeziorem Szkotowskim na cele obsługi turystycznej,
- nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Olsztynie,
- nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Olsztynie,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kozłowo oddanych w użytkowanie wieczyste,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie bezprzetargowej,
- przyjęcia projektu Planu Aktualizacji Gospodarki Odpadami na lata 2008 – 2012 Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”,
- zmian w budżecie gminy na rok 2009.
10. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 
Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy w Kozłowie przywitał nowowybraną Panią Sołtys z Sarnowa – Panią Wiolettę Kordalską.
 
do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 
Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag.
Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.
 
do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z trzydziestej sesji nie wniesiono uwag.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.

do p-ktu 3. Informacja Wójta Gminy Kozłowo z działalności międzysesyjnej.
 
Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.
Informacja Wójta Gminy Kozłowo stanowi zał. Nr  3 do protokołu.
 
do p-ktu 4. Sprawozdanie z realizacji w roku 2008 Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kozłowo.
 
Pani Elżbieta Świgoń – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie przedstawiła Sprawozdanie z realizacji w roku 2008 Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kozłowo. Sprawozdanie stanowi zał. Nr  4 do protokołu.
 
do p-ktu 5. Zapytania i wolne wnioski.
 
Nie zgłoszono żadnych zapytań ani wolnych wniosków.
 
do p-ktu 6. Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Sławka Wielka.
 
Pani Joanna Krystkiewicz-Hablutzel przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sławka Wielka wraz z uzasadnieniem.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXI/240/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sławka Wielka - stanowiącą zał. Nr 5 do protokołu.
 
do p-ktu 7. Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Turówko.
 
Pani Joanna Krystkiewicz-Hablutzel przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Turówko wraz z uzasadnieniem.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXI/240/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Turówko - stanowiącą zał. Nr 6 do protokołu.
 
do p-ktu 8. Nadanie Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kozłowie imienia Marii Zientary-Malewskiej.
 
Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy przedstawiła wspólny wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie nadania imienia szkole.
Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania imienia dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kozłowie.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXI/242/2009 w sprawie nadania imienia dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kozłowie - stanowiącą zał. Nr 7 do protokołu.
 
do p-ktu 9. Podjęcie uchwał.
 
Pan Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości nad jeziorem Kownatki i jeziorem Szkotowskim na cele obsługi turystycznej.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXI/243/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości nad jeziorem Kownatki i jeziorem Szkotowskim na cele obsługi turystycznej - stanowiącą zał. Nr 8 do protokołu.
 
Następnie Pan Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej przedstawił projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Olsztynie.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXI/244/2009 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Olsztynie - stanowiącą zał. Nr 9 do protokołu.
 
 
Pan Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej przedstawił projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Olsztynie.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXI/245/2009 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Olsztynie - stanowiącą zał. Nr 10 do protokołu.
 
Kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kozłowo oddanych w użytkowanie wieczyste przedstawił Pan Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXI/246/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kozłowo oddanych w użytkowanie wieczyste - stanowiącą zał. Nr 11 do protokołu.
 
Kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie bezprzetargowej przedstawił Pan Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXI/247/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie bezprzetargowej - stanowiącą zał. Nr 12 do protokołu.
 
 
Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Planu Aktualizacji Gospodarki Odpadami na lata 2008 – 2012 Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXI/248/2009 w sprawie przyjęcia projektu Planu Aktualizacji Gospodarki Odpadami na lata 2008 – 2012 Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” - stanowiącą zał. Nr 13 do protokołu.
 
Następnie Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 wraz z uzasadnieniem.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXI/249/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 - stanowiącą zał. Nr 14 do protokołu.
 
do p-ktu 6. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 
W związku, iż w punkcie 5 nie zgłoszono zapytań i wolnych wniosków odpowiedzi nie udzielano.
   
  Kończąc sesję Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski podziękował wszystkim za przybycie i dokonał zamknięcia trzydziestej pierwszej Sesji Rady Gminy
w Kozłowie.

                                                               Przewodniczący Rady Gminy
                                                                        Piotr Borkowski

Protokołowała:
  Olga Zych                                                                             

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (25 lutego 2009)
Opublikował: Karol Malonek (10 kwietnia 2009, 10:28:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2258