Protokół 32/2009


Protokół Nr XXXII/2009
z trzydziestej drugiej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 17 marca 2009 roku


Początek sesji o godz. 11.10
Zakończenie o godz. 11.45

       Podjęto uchwały Nr 250, 251, 252, 253, 254.
 
W sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni byli radni Roman Pergoł i Marek Bieliński.
Statutowa liczba radnych – 15.
 
Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
 
1. Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo
2. Bożena Judycka – Sekretarz Gminy Kozłowo
3. Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy Kozłowo
4. Joanna Krystkiewicz-Hablutzel – Inspektor UG
 
oraz mieszkańcy gminy (lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu).
 
    Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji :
 
1.Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania i wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niedanowo,
- ogłoszenia I edycji konkursu na najpiękniejszą wieś w gminie Kozłowo w 2009 roku,
-  uchylenia uchwały Nr XXXI/242/09 Rady Gminy w Kozłowie z dnia
25 lutego 2009 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kozłowie,
-  utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie,
-  zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
5. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 
 
do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 
Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag.
Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.
 
       
do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z trzydziestej pierwszej sesji nie wniesiono uwag.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.

 
do p-ktu 3. Zapytania i wolne wnioski.
 
1. Pan Maciej Prażmo zaproponował, aby sesję wzbogacić o punkt informacje mieszkańców. Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Borkowski odpowiedział, że jest taka możliwość. Następnie Pan Maciej Prażmo poinformował, że udało mu się pozyskać w ramach działania 9.5 dofinansowanie w wysokości 50 tyś. na kształcenie liderów w ramach którego na terenie gminy działać będzie 30 osób w 5-6 osobowych zespołach. Dodał, iż został Przewodniczącym Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Nidzickiego. Ponadto podziękował Pani Bożenie Judyckiej – Sekretarz Gminy za udział na Forum Inicjatyw Pozarządowych Powiatu Nidzickiego.
2. Pan Dariusz Motacki zapytał, czy dotarło do Przewodniczącego Rady Gminy jego pismo dotyczące powołania Komisji Rewizyjnej w celu sprawdzenia uiszczania należności przez Pana Adama Reszkę za lokal „Joker”.
 
 
do p-ktu 4. Podjęcie uchwał.
 
Pani Joanna Krystkiewicz-Hablutzel przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niedanowo wraz z uzasadnieniem.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXII/250/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niedanowo - stanowiącą zał. Nr 3 do protokołu.
 
Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia I edycji konkursu na najpiękniejszą wieś w gminie Kozłowo w 2009 roku wraz z Regulaminem Konkursu i załącznikami.
Pan Maciej Prażmo zapytał, czy formularze zgłoszeniowe do Konkursu będą dostępne na stronie internetowej urzędu.
Pani Sekretarz poinformowała, że tak, po uprawomocnieniu się uchwały.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXII/251/2009 w sprawie ogłoszenia I edycji konkursu na najpiękniejszą wieś w gminie Kozłowo w 2009 roku - stanowiącą zał. Nr 4 do protokołu.
 
    
Kolejny projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/242/09 Rady Gminy
w Kozłowie z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kozłowie przedstawiła Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy. Uchylenie uchwały wiąże się z zamiarem utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXII/252/2009 w sprawie uchylenia uchwały
Nr XXXI/242/09 Rady Gminy w Kozłowie z dnia
25 lutego 2009 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kozłowie  - stanowiącą zał. Nr 5 do protokołu.
 
Następnie Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie wraz z uzasadnieniem.
Utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego pozwoli na usprawnienie organizacji pracy Przedszkola w zakresie zastępstw nauczycieli i pracowników obsługi, dostosowanie warunków lokalowych do przyjęcia dzieci w ramach obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, zmniejszenie kosztów utrzymania (powołanie jednego dyrektora, uniknięcie podwójnych kompetencji kierowniczych, podwójnego finansowania i rozliczania placówek zajmujących jeden budynek).
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXII/253/2009 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie - stanowiącą zał. Nr 6 do protokołu.
 
  Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 wraz z uzasadnieniem. W zakresie oświaty i wychowania dokonuje się zwiększenia planu z tytułu środków przyznanych na realizację programów finansowanych ze środków unijnych jak również na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. W zakresie opieki społecznej dokonano przeniesień z tytułu świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych. W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zmiany dotyczą zwiększenia planu na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych i dotacji na inwestycje dla gminnej instytucji kultury.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXII/254/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 - stanowiącą zał. Nr 7 do protokołu.
 
     
do p-ktu 5. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 
Na pytanie Pana Dariusza Motackiego odpowiedzi udzielił Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy, który poinformował, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przygotuje informację w zgłoszonej sprawie, a jeśli nie będzie to wystarczające, to dopiero później zajmie się tym Komisja Rewizyjna.
 
Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym, że z końcem kwietnia upływa czas składania przez nich oświadczeń majątkowych.
 
Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy poinformowała o wyborach do Parlamentu Europejskiego i rozplakatowaniu obwieszczeń w sołectwach.
 
  Kończąc sesję Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski podziękował wszystkim za przybycie i dokonał zamknięcia trzydziestej drugiej Sesji Rady Gminy
w Kozłowie.
 
 
                                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                                                       Piotr Borkowski
 
Protokołowała:  
  Olga Zych                                                                             

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (17 marca 2009)
Opublikował: Karol Malonek (10 kwietnia 2009, 10:37:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2368