Protokół 33/2009


Protokół Nr XXXIII/2009
z trzydziestej trzeciej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 06 kwietnia 2009 roku


Początek sesji o godz. 11.15
Zakończenie o godz. 11.35
      
Podjęto uchwały Nr 255.
 
W sesji uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni byli radni Danuta Meredyk, Marek Głogowski, Marek Bieliński i Marek Klęcan.
Statutowa liczba radnych – 15.
 
Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
 
1. Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo
2. Bożena Judycka – Sekretarz Gminy Kozłowo
3. Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy Kozłowo
4. Elżbieta Świgon – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Kozłowie
 
oraz mieszkańcy gminy (lista obecności stanowi zał. Nr 2 do protokołu).
 
 
   Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji :
 
1.Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania i wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie:
-       zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie,
5. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 
 
do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 
Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag.
Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.
 
 
do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z trzydziestej drugiej sesji nie wniesiono uwag.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.

 
do p-ktu 3. Zapytania i wolne wnioski.
 
1. Pan Dariusz Motacki zapytał Przewodniczącego Rady Gminy, co z jego podaniem, które złożył jakiś czas temu.
Piotr Borkowski odpowiedział, że w tej sprawie Komisje zadecydują o podjęciu uchwały na dzisiejszej sesji.
2. Pan Maciej Prażmo w nawiązaniu do uchwały podjętej w dniu 17 marca 2009 roku
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie zapytał w imieniu Rady Rodziców przy Przedszkolu:
-  czy w sprawie połączenia placówek zaciągano opinii Kuratorium Oświaty,
-  jakie oszczędności wynikną z połączenia tych dwóch placówek, konkretne kwoty,
-  jak będzie wyglądał kształt Przedszkola,
-  czy dzieci 3 i 4-letnie będą objęte edukacją?
O odpowiedź na powyższe pytania Pan Maciej Prażmo poprosił na piśmie.
Ponadto Pan Maciej Prażmo, poinformował, że rok temu nadarzyła się okazja pozyskania używanych komputerów z „drugiej ręki”, do których trzeba byłoby zakupić oryginalne oprogramowania i wówczas miały trafić do wytypowanych świetlic wiejskich na terenie gminy. Niestety na dwa dni przed odbiorem Pani Dyrektor GCKiS zadzwoniła z informacją, że rezygnuje z tych komputerów, ponieważ jest to przestarzały sprzęt i nie znajdzie zastosowania na świetlicach. W związku z rezygnacją z pozyskania w/w komputerów Pan Prażmo zapytał, ile używanych komputerów stoi na świetlicach wiejskich?
Ponadto poinformował o wydaniu publikacji Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa pt. „ 50 i więcej same plusy” która zawiera analizę sytuacji osób starszych, działania na rzecz osób starszych oraz modelowe praktyki.
3. Pan Tomasz Kucmus zapytał, kto był inicjatorem połączenia Przedszkola z Zespołem Szkól.
4. Pan Bogdan Kowalik poprosił o interwencję w Powiatowym Zarządzie Dróg w sprawie skierowania równiarki na drogę z Krokowa do Zalesia.
5. Pani Krystyna Kukwa zapytała, czy nie można byłoby powołać komisji, która kontrolowałaby gdzie mieszkańcy gminy wyrzucają śmieci, ponieważ wszyscy musieli nabyć pojemniki na odpady, a ci którzy ich nie nabyli nie wiadomo gdzie wyrzucają swoje śmieci.
 
do p-ktu 4. Podjęcie uchwał.
 
Pani Alicja Eidtner – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Kozłowie.
Pan Wójt – Jacek Jankowski zaapelował do radnych, aby byli za podjęciem tej uchwały, ponieważ zarówno w tej sprawie, jak i innych w gminie, nie ma nic do ukrycia.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXIII/255/2009 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie - stanowiącą zał. Nr 3 do protokołu.
 
 
do p-ktu 6. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 
1. Pan Wójt – Jacek Jankowski poinformował, że na pytania Pana Macieja Prażmo i Pana Tomasza Kucmusa odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie.
Na pytanie dotyczące używanych komputerów odpowiedzi udzielił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo, poinformował, że do pozyskanych komputerów trzeba zakupić oryginalne oprogramowania i podłączenie internetowe, a to pociąga znaczne koszty. Pan Jan Skwarski – radny ze Sławki Wielkiej dodał, że u niego w miejscowości są 2 komputery.
Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że zgodnie z tym co powiedział Pan Wójt, na pytania Pana Macieja Prażmo i Pana Tomasza Kucmusa, zgodnie z ich prośbą, odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie.
2.  W odpowiedzi na zapytanie radnego Kowalika Pan Wójt poinformował, że to nie jest droga gminna, ale rozmawiał z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg – Panem Dubojskim, który obiecał wysłać równiarkę i walec w celu poprawienia nawierzchni. Pan Wójt rozmawiał wcześniej z Panem Kowalikiem i Panem Pergołem w sprawie udziału mieszkańców w naprawie, ponieważ należałoby nawieźć żwiru do wyrównania dołów, gdyż sama równiarka nie zlikwiduje dołów.
3. Pani Krystyna Kukwa zapytała, czy aby rozwiązać problem legalnego wywozu śmieci nie można byłoby powołać tak jak w miastach straży miejskiej to u nas straży wiejskiej.
Pan Wójt poinformował, że jest to bardzo kosztowne przedsięwzięcie, poza tym na naszym terenie mamy swoich dzielnicowych, do których można zgłaszać nielegalne wyrzucanie odpadów. Ponadto zgodnie z Regulaminem czystości każdy mieszkaniec gminy ma obowiązek podpisania umowy na wywóz nieczystości ciekłych i stałych z firmami zajmującymi się świadczeniem usług tego typu. Można zastanowić się nad powołaniem zespołu kontrolującego.
Pan Wiesław Jacyno dodał, że najlepszą strażą będzie straż sąsiedzka, ponieważ jeżeli ktoś będzie płacił za wywóz kontenerów, to nie pozwoli podrzucać nieczystości przez inne osoby, które nie są przypisane do danego pojemnika i nie płacą za jego opróżnienie.
 
    Kończąc sesję Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski podziękował wszystkim za przybycie i dokonał zamknięcia trzydziestej trzeciej Sesji Rady Gminy
w Kozłowie.
 
 
                                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                                                       Piotr Borkowski
 

Protokołowała:  
  Olga Zych                                                                              

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (6 kwietnia 2009)
Opublikował: Karol Malonek (6 maja 2009, 09:44:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2069