zamówienie na:

UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 4.400.000,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO NA ROK 2010 GMINY KOZŁOWO

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT/ZP/04/2010
wartość: powyżej 193 000 euro
termin składania ofert: 5 sierpnia 2010  12:00
wynik postępowania: W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie ul. Pieniężnego 19, 10-003 Olsztyn 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (106kB) pdf


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (196kB) pdf

--------------------------------

Zapytania z dnia 27.07.2010 r. wraz z odpowiedziami

l.Czy Zamawiający posiada zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż pół roku. wykup (cesja) wierzytelności?
Ad.1 Zamawiający nie posiada zobowiązań wynikających z umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktur z terminem płatności dłuższym niż pól roku. wykup (cesja) wierzytelności.

2. Czy Zamawiający ma zawarte umowy leasingowi?
Ad.2 Zamawiający nie ma zawartych umów leasingowych.

3. Czy Zamawiający zawarł umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały?
Ad.3 Zamawiający nie zawarł w/w umów.

4. Czy Zamawiający posiada zobowiązania w postaci w/w umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, koncesje na roboty budowlane lub usługi do płatności na rzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w szczególności w okresie wieloletnim (wieloletnie bezzwrotne dopłaty do działalności bieżącej spółki kapitałowej, na podniesienie jej kapitału zakładowego czy też zobowiązania do płatności na rzecz koncesjonariuszy z umów o koncesję na roboty budowlane lub usługi)?
Ad.4 Zamawiający nie posiada zobowiązań w postaci w/w umów.

5. Czy Zamawiający udzielił gwarancji i poręczeń innym podmiotom?
Ad.5 Zamawiający nie udzielił gwarancji i poręczeń innym podmiotom.

6. Czy Zamawiający przejął  z mocy  prawa zadłużenie po podmiocie, dla którego była podmiotem   założycielskim   lub   na   podstawie   umowy   z   wierzycielem   spółki   prawa
Ad.6 Zamawiający nie przejął z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego była podmiotem założycielskim lub na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa.

7. Czy Zamawiający zawarł umowy polegające na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu (tzw. transakcja buy-sell-back-BSB)?
Ad.7 Zamawiający nie zawarł umów polegających na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu.

8. Czy Zamawiający podpisał ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań (np. ZUS i inne)?
Ad.8 Zamawiający nie podpisał w/w ugody.

9. Czy Zamawiający ma podpisane umowy factoringu oraz inne umowy, z których wynika
obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych?
Ad.9 Zamawiający nie ma podpisanych umów factoringu oraz innych umów, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych.

Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2010 r. (1507kB) zip

--------------------------------
Dokumenty wskazane w zapytaniu z dnia 05.07.2010 r.  oraz pytania wraz z odpowiedziami z dnia 05.07.2010 r.

Dokumenty:
1) dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli JST do podpisania umowy kredytu,
2) wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjne z JST ( z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP),
3) wykaz instytucji, w których JST korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty),
4) informacja o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach,
5) aktualna prognozowana sytuacja finansowa na cały okres kredytowania,
6) ostatnia uchwała Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 wraz z załącznikami,
7) Opinie RIO dotyczące:
- sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 i 2009 rok
- projekt budżetu gminy na 2010 rok i prognozy łącznej kwoty długu
- możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok
- możliwość spłaty kredytu

Dokumenty wskazane w zapytaniu z dnia 05.07.2010 r. (4053kB) zip

UWAGA! Dokument wskazany w punkcie 4 znajduje się w załączniku nr 8 cz.II do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Pytanie nr 1
Prosimy o informację czy Zamawiający korzysta z transakcji wykupu wierzytelności? Jeżeli tak, to w jakiej kwocie, na jaki okres?
Ad 1. Zamawiający nie korzysta z transakcji wykupu wierzytelności

Pytanie nr 2
Prosimy o informację o wysokości dochodów własnych Zamawiającego w I kwartale 2010r. oraz planowanych na rok 2010.
Ad 2. Dochody własne wykonane w I kwartale 2010 wyniosły 699.670,40 zł natomiast plan na 2010 rok 3.075.016,00 zł

Pytanie nr 3
Czy skarbnik dokona kontrasygnaty na wekslu in blanco (zgodnie z art. 46 ust 3 ustawy samorządzie gminnym)?
Ad 3. Skarbnik dokona kontrasygnaty na wekslu in blanco

Pytanie nr 4
Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji jako załącznik do umowy kredytu do wysokości zgodnej z regulacjami banku?
Ad 4. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji jako załącznik do umowy kredytu do wysokości zgodnej z regulaminem banku.

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający w uchwale budżetowej na 2010r., w tym w jej nowelizacjach, oraz w prognozach uwzględnił możliwe skutki obniżenia dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych?
Ad 5. Zamawiający w uchwale budżetowej na 2010r. w tym w jej nowelizacjach, oraz w prognozach uwzględnił możliwe skutki obniżenia dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych.

Pytanie nr 6
Czy Zamawiający posiada faktycznie zapewnione źródła finansowania zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym w postaci dopisanych umów o dotacje, lub w inny sposób? Jeżeli tak to jakie? (prosimy o wyszczególnienie nazwy zadania, źródła finansowania – w przypadku środków UE lub finansowania z budżetu państwa prosimy o informacje: data zawarcia umowy lub datę przyznania dofinansowania i kwota dofinansowania).
Ad 6. Zamawiający posiada faktycznie zapewnione źródła finansowania zadań
inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym w postaci podpisanych umów o dotację:
a) umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta 18 stycznia 2010r., kwota dofinansowania 3,617.195,00 zł (I transza 2.627.585,00 zł    II transza 989.610,00 zł)
b) „Przebudowa drogi 189022N Pielgrzymowo-droga 1550N dł. 1207 m", źródło
dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (umowa Nr 17/IG-F/10 z dnia 19.05.2010 r. – kwota dofinansowania 100.000,00 zł)
c) umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta 08 czerwca 2010 r., kwota dofinansowania 200.000,00 zł

Pytanie nr 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odsetki naliczone za ostatni okres obrachunkowy zostały spłacone razem z ostatnią ratą kredytu?
Ad 7. Zamawiający wyrazi zgodę aby odsetki naliczone za ostatni okres obrachunkowy zostały spłacone razem z ostatnia ratą kredytu.

Pytanie nr 8
Prosimy o wskazanie właściwej daty spłaty kredytu – w rozdziale IV w pkt 1.18 wskazana jest data „do dnia 31.12.2030r.” a w rozdziale V wskazana jest data „do dnia 30.12.2030r”.
Ad 8. Właściwa data spłaty kredytu to 30.12.2030 r.

Pytanie nr 9
Czy Zamawiający może określić w celu porównywalności ofert Wykonawców konkretne daty wypłat transz kredytu?
Ad 9. Zamawiający nie może w określić w celu porównywalności ofert Wykonawców konkretnych dat wypłaty transz kredytu.

Pytanie nr 10
Prosimy o podanie przyczyn przewagi planowanych na rok 2010 wydatków bieżących nad dochodami bieżącymi?
Ad 10. Nie ustalono przyczyn przewagi planowanych na rok 2010 wydatków bieżących nad dochodami bieżącymi.

Pytanie nr 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w umowie kredytowej zawarte było zobowiązanie Kredytobiorcy do „dostarczenia  do banku sprawozdań kwartalnych Rb-Z, Rb-NDS, Rb-N, Rb-28S, Rb-27S w terminie do 15-go dnia drugiego miesiąca kolejnego kwartału kalendarzowego”?
Ad 11. Zamawiający wyrazi zgodę, aby w umowie kredytowej zawarte było zobowiązanie Kredytobiorcy do „dostarczenia do banku sprawozdań kwartalnych RB-Z, RB-N, RB-NDS. RB-28S, RB-27S w terminie do 15-go dnia drugiego miesiąca kolejnego kwartału kalendarzowego".

Pytanie nr 12
Prosimy o dostarczenie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
Ad 12. Odrębnego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gmina Kozłowo nie posiada. Dokumentem, z którego wynikają planowane inwestycje jest Strategia Rozwoju Gminy Kozłowo na lata 2007-2015 uchwalona w dniu 23 listopada 2007 roku uchwałą nr XIV/106/2007. Strategia szczegółowo określa zakres, wielkość, koszty oraz terminy planowanych inwestycji. Strategia Rozwoju dostępna jest na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kozłowo pod  adresem bip.kozlowo.pl  (zakładka ,,Strategie, plany i programy”).

-------------

Ogłoszenie - Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 4.400.000.00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2010 Gminy Kozłowo (123kB) pdf


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2605kB) pdf
Załącznik nr 1 (38kB) word
Załącznik nr 2 (28kB) word
Załącznik nr 3 (32kB) word
Załącznik nr 4 (28kB) word
Załącznik nr 5 (33kB) word
Załącznik nr 6 (28kB) word
Załącznik nr 7 (60kB) word
Załącznik nr 8 cz.I (858kB) zip
Załącznik nr 8 cz.II (5586kB) zip
Załącznik nr 8 cz.III (6218kB) zip
Załącznik nr 8 cz.IV (1847kB) zip

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (28 czerwca 2010, 09:43:19)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (18 sierpnia 2010, 09:37:48)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1975