zamówienie na:

Dostawa materiałów budowlanych i instalacyjnych do magazynu Zamawiajacego

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT/ZP/07/2010
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 27 grudnia 2010  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez: Firma Budowlana RUTYNA Piotr Rutyna 13-126 Płośnica, Gródki 96