zamówienie na:

Usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie

zamawiający: Gmina Kozłowo- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS.ZP.271.2.2011
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 8 lipca 2011  11:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez: Polski Czerwony Krzyż, Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy, ul. Partyzantów 82, 10-527 Olsztyn