zamówienie na:

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań gminy Kozłowo.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.3.2011
wartość: powyżej 193 000 euro
termin składania ofert: 12 sierpnia 2011  12:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez: Bank Millennium Spółka Akcyjna, ul. Stanisława Żaryny 2A, 02-593 Warszawa, Oddział w Olsztynie 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (107kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (180kB) pdf-----------------

Pytania i odpowiedzi z dnia 05.08.2011 r.

 1 . Co Zamawiający rozumie przez cenę netto kredytu?
Ad.1 Podanie ceny netto i brutto przez Wykonawcę na formularzu ofertowym posłuży Zamawiającemu jako informacja w dalszej procedurze przetargowej (w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia). W przypadku, jeśli cena oferty netto jest tożsama z ceną brutto należy ją powtórzyć w odpowiedniej rubryce formularza oferty, zgodnie z zapisem rozdziału XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 2. Ażeby dane były jednakowe dla wszystkich oferentów proszę Zamawiającego o określenie do wyliczenia ceny z pkt. 3 załącznika nr 1 do SIWZ dokładnie dat uruchomienia kredytu. W przypadku nie podania dat każdy z oferentów do wyliczenia ceny będzie miał różne daty uruchomienia kredytu i cena netto nie będzie jednakowa. Daty w projekcie umowy pozostaną bez zmian.
Ad.2 Zamawiający przewidywany harmonogram wykorzystania kredytu podał w rozdziale IV SIWZ. Dane tam zawarte posłużą wszystkim potencjalnym Wykonawcom, jako dane do przygotowania oferty.

-----------------

UWAGA!

Zmiana załącznika nr 7 do SIWZ - obowiązuje od dnia 01.08.2011 r.

Załącznik nr 7 do siwz - obowiązuje od dnia 01.08.2011 r. - pobierz (67kB) word


Pytania i odpowiedzi z dnia 29.07.2011 r.


1.Oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego zawierające informacje:
- Czy samorząd realizuje postępowanie naprawcze lub przystępuje do jego realizacji,
- Czy samorząd jest w restrukturyzacji w innym banku lub od zakończenia procesu    restrukturyzacji nie minęło 12 miesięcy,
Ad.1  Zamawiający zamieścił stosowne oświadczenie na swojej stronie internetowej.
Oświadczenie z dnia 01.08.2011 r. (65kB) pdf

2. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu oraz uchwała o zaciągnięciu kredytu.
Ad. 2 Dokument znajduje się we wcześniejszych odpowiedziach Zamawiającego ,              zaciągnięcie kredytu nastąpi w oparciu nie o uchwałę, a o zarządzenie wójta nr 29/2011          (dokument  dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce zarządzenia )

3. NIP, REGON
Ad.3 Dokument znajduje się we wcześniejszych odpowiedziach Zamawiającego.

4. Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego-2009, 2010,31.03.2011r,
Ad4. Dokument znajduje się we wcześniejszych odpowiedziach Zamawiającego.

5. Rb-Z -kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji-2009, 2010,31.03.2011r.
Ad5. Dokument znajduje się we wcześniejszych odpowiedziach Zamawiającego.

6. Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów     finansowych-2009, 2010,31.03.2011r
Ad6. Dokument znajduje się we wcześniejszych odpowiedziach Zamawiającego.

7. Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów     dłużnych. -2009, 2010.
Ad7. Dokument znajduje się we wcześniejszych odpowiedziach Zamawiającego.

8.Specyfikacja wraz z załącznikami w programie WORD
Ad8. SIWZ zamieszczona jest w ogólnie  dostępnym formacie PDF, zaś załaczniki po          rozpakowaniu są dostępne w programie WORD

Pytania  i uwagi do projektu umowy kredytowej:
1. Par. 1 ust. 1 – cel kredytu wskazany w umowie powinien być zbieżny z celem wskazanym       w SIWZ – w umowie brakuje wskazania, iż kredyt jest zaciągany także na spłatę wcześniej     zaciągniętych zobowiązań.
Ad1. Zamawiający zamieścił stosowną poprawkę w obowiązującym od dnia 01.08.2011r zał. nr 7 zamieszczonym w odpowiedziach na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Par. 2 ust. 2 – z zapisu powinno wynikać, iż zmiana harmonogramu wypłat jest      możliwa, z zastrzeżeniem, iż wykorzystanie kredytu może nastąpić do końca roku  2011.
Ad2 Zamawiający zamieścił stosowną poprawkę w obowiązującym od dnia 01.08.2011r zał. nr 7 zamieszczonym w odpowiedziach na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Par. 4 ust. 1 i Par. 5 ust. 1 – zapisy zostały powtórzone w całości.
Ad3. Zamawiający zamieścił stosowną poprawkę w obowiązującym od dnia 01.08.2011r zał. nr 7 zamieszczonym w odpowiedziach na stronie internetowej Zamawiającego.

4.Par. 6 ust. 1 – biorąc pod uwagę przewidziany przez zamawiającego okres karencji, w    zapisie powinien być rok 2012.
Ad4. Zamawiający zamieścił stosowną poprawkę w obowiązującym od dnia 01.08.2011r zał. nr 7 zamieszczonym w odpowiedziach na stronie internetowej Zamawiającego.

5. Par. 6 ust. 3 i 4 - proszę ustalić , w jaki sposób niewykorzystanie pełnej kwoty kredytu     wpłynie na wysokość i terminy spłat rat wskazanych, tj. czy spowoduje to zmniejszenie ich     ilości, czy też wysokości. Powyższa uwaga dotyczy też sytuacji, w której zamawiający  dokona przedterminowej częściowej spłaty kredytu. O przedterminowej spłacie kredytu  Bank,  powinien być poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.
Ad5. Niewykorzystanie pełnej kwoty kredytu wpłynie na wysokość rat, ich ilość pozostanie  bez zmian. Na pozostałą część pytania odpowiedź znajduje się w pkt.1.10 SIWZ

6.  Par. 7  ust. 2- proszę o informację wg jakiej stawki ma być oprocentowane zadłużenie        przeterminowane.
Ad6. Stawkę należy ustalić w/g regulaminu obowiązującego w danym banku.

7.  Par. 7 ust. 4 (oraz par. 5 ust. 2 i par. 6 ust. 2)– Do obsługi kredytu Zamawiający musi mieć  rachunek rozliczeniowy techniczny, a nie jak w umowie rachunek kredytowy.
Ad7. Należy ustalić według regulaminu obowiązującego w danym banku

8. Par. 7 ust. 5 –proszę o informację w ciągu ilu dni Bank wzywa do spłaty zadłużenia        przeterminowanego.
Ad8. Należy ustalić w/g regulaminu obowiązującego w danym banku.

9. Par. 8 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu egzekucji?
Ad9. Dokument znajduje się we wcześniejszych odpowiedziach Zamawiającego.

10.  Par. 10 – zobowiązanie Banku ma charakter świadczenia pieniężnego i dlatego na        wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy kredytowej przez Bank nie        może być ustanowiona kara umowna (art. 483 par. 1 KC dopuszcza możliwość        ustanowienia kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania         zobowiązania niepieniężnego).
Ad10. Zamawiający zamieścił stosowną poprawkę w obowiązującym od dnia 01.08.2011r  zał. nr 7 zamieszczonym w odpowiedziach na stronie internetowej Zamawiającego.

11.     Par. 11 ust. 3 – niewłaściwe odniesienie.
Ad11. Zamawiający zamieścił stosowną poprawkę w obowiązującym od dnia 01.08.2011r zał. nr 7 zamieszczonym w odpowiedziach na stronie internetowej Zamawiającego.

12.  Par. 3 ust 1- proszę o określenie w umowie  oprocentowania zmiennej stawki  WIBOR        3M- z jakiego dnia bank ma przyjąć notowania  dla okresu odsetkowego” kwartału”- tj. w        SIWZ w punkcie 1.13.
Ad12. Należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 30.06.2011 r.

13. Proszę o dodanie w umowie kredytowej punktu o naliczaniu odsetek - tj. w SIWZ w        punkcie 1.15.
Ad13. Zapis znajduje się w obowiązującym od dnia 01.08.2011r   projekcie umowy zał. nr 7 w §4 ust.2


-------------------
22.07.2011 r. (dotyczy odpowiedzi na zapytanie z dnia 06.07.2011 r. - I wykaz dokumentów będących przedmiotem zapytania)

Sprawozdania Rb-28S, Rb-27S, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-N za II kwartał 2011 r. (6783kB) zip

--------------------

Pytania i odpowiedzi z dnia 06.07.2011r.


I. Wykaz dokumentów będących przedmiotem zapytania:

1. zaświadczenie o nadaniu numeru Regon Gminy (po 2007r.) , NIP Gminy,
Ad.1 Załączone dokumenty (294kB) zip

2. dokumenty  potwierdzające  upoważnienie  przedstawicieli   JST   do   podpisania  umowy kredytu, ustanawiania zabezpieczeń (dokumenty dotyczące wyboru Wójta i Skarbnika Gminy)
Ad.2 Załączone dokumenty (136kB) zip

3. wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP),
Ad.3 Załączone dokumenty (99kB) zip

4. wykaz instytucji, w których JST korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty),
Ad.4 Załączone dokumenty (66kB) zip

5. ostatnia, aktualna uchwala w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011 r. wraz z załącznikami oraz prognozą łącznej kwoty długu JST,
Ad.5 Załączone dokumenty (1294kB) zip

6. ostatnia,   aktualna   uchwała   zmieniająca   Wieloletnią   prognozę   Finansową    wraz   z załącznikami,
Ad.6 Załączone dokumenty (2469kB) zip

7. opinia RIO dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009r. i 2010 r.
Ad.7 Załączone dokumenty (814kB) zip

8. opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu,
Ad.8 Załączone dokumenty (649kB) zip

9. sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za 2009r. i 2010r. ,
Ad.9 Załączone dokumenty - część 1/2 (4607kB) zip
Ad.9 Załączone dokumenty - część 2/2 (8589kB) zip

10. Rb-27S ( szczegółowe i zbiorcze ) , Rb-28 S ( szczegółowe i zbiorcze) , Rb- NDS, Rb-Z, Rb-N za 2009r., 2010r.,  I kwartał 2011r. i II kwartał 2011r. (po ich sporządzeniu) oraz , Rb- NDS za I kwartał 2010r. i II kwartał 2010r.
Ad.10 Załączone dokumenty - część 1/3 (7442kB) zip
Ad.10 Załączone dokumenty - część 2/3 (7730kB) zip
Ad.10 Załączone dokumenty - część 3/3 (6683kB) zip

11. Aktualna prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na lata kredytowania,
Ad.11 Załączone dokumenty (1283kB) zip


II. Pytania:

1. Czy Skarbnik dokona kontrasygnaty na wekslu i deklaracji wekslowej?
Ad1. TAK

2. Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji jako oddzielny dokument oraz czy Zamawiający wyrazi zgodę na poddanie się egzekucji do wysokości dwukrotności kwoty kredytu ?
Ad2.TAK

3. Czy   Zamawiający    posiada    faktycznie   zapewnione   źródła    finansowania   zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym w postaci podpisanych umów o dotacje, lub w inny sposób? Jeżeli tak to jakie? (prosimy o wyszczególnienie nazwy zadania, źródła finansowania - w przypadku środków z UE lub finansowania z budżetu państwa prosimy o informacje: data zawarcia  umowy lub datę  przyznania dofinansowania i kwota dofinansowania),
Ad.3 Zamawiający posiada faktycznie zapewnione źródła finansowania zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym w postaci podpisanych umów o dotację:
a) Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta  18 stycznia 2010r.
 Kwota dofinansowania  II transzy  685 687,00 zł
b) Przebudowa drogi 189024N, źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (umowa nr 12/IG-I/11 z dnia 28.06.2011r). Kwota dofinansowania 100 000,00 zł
c) Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rogożu, źródło dofinansowania  Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (umowa nr 2011/0002/1612/Sub A/DIS/T z dnia 10.02.2011r. Kwota dofinansowania  560 000,00 zł z czego 200 000,00 zł w roku 2011 i 360 000,00 zł w roku 2012.

4. Jaka była wysokość dochodów własnych Zamawiającego w latach 2009-2010, w I kwartale 2011r. II kwartale 2011r.  oraz jaka będzie ich prognozowana wysokość w 2011 oraz w następnych latach kredytowania?
Ad.4 Dochody własne  w roku 2009 wynosiły- 2 109 776,48 zł, w 2010 roku – 2 019 096,28 zł, w I kwartale 2011r.- 594 739,85 zł za drugi kwartał 2011r dane będą dostępne po sporządzeniu sprawozdań. Prognozowana wysokość dochodów własnych na rok 2011 -3 529 840,00 zł. W następnych latach kredytowania przewiduje się tendencję wzrostową.

5. Czy Zamawiający posiada zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż pół roku, wykup (cesja) wierzytelności ? Jeżeli tak w jakiej wysokości ?
Ad.5 NIE

6. Czy Zamawiający ma zawarte umowy leasingowe? Jeżeli tak w jakiej wysokości ?
Ad.6 NIE

7. Czy Zamawiający zawarł umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały ? Jeżeli tak w jakiej wysokości ?
Ad.7 NIE

8. Czy Zamawiający posiada zobowiązania w postaci umów o partnerstwie publiczno- prywatnym, koncesje na roboty budowlane lub usługi do płatności na rzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w szczególności w okresie wieloletnim (wieloletnie bezzwrotne dopłaty do działalności bieżącej spółki kapitałowej, na podniesienie jej kapitału zakładowego czy też zobowiązania do płatności na rzecz koncesjonariuszy z umów o koncesję na roboty budowlane lub usługi) ? Jeżeli tak w jakiej wysokości ?
Ad.8 NIE

9. Czy Zamawiający udzielił gwarancji i poręczeń innym podmiotom? Jeżeli tak w jakiej wysokości ?
Ad.9 NIE

10. Czy Zamawiający przejął z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego była podmiotem założycielskim  lub na postawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, czy też stowarzyszenia zależnego na mocy, której Zamawiający wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony ?
Ad.10 NIE

11. Czy Zamawiający zawarł umowy polegające na sprzedaży udziałów lub akcji kapitałowych spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu (tzw. transakcja buy-sell-back -BSB) ? Jeżeli tak w jakiej wysokości ?
Ad.11 NIE

12. Czy Zamawiający podpisał ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań (np. ZUS i inne) ? Jeżeli tak w jakiej wysokości ?
Ad.12 NIE

13. Czy Zamawiający ma podpisane umowy factoringu oraz inne umowy, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych? Jeżeli tak w jakiej wysokości ? Ad.13 NIE

14. Prosimy o wyjaśnienie z czego wynika nadwyżka wydatków bieżących nad dochodami bieżącymi    wynikająca z budżetu na 2011r.  Prosimy o podanie kwoty wolnych środków na 2011 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp.
Ad.14 Nie ustalono przyczyn przewagi nadwyżki wydatków bieżących nad dochodami bieżącymi . Kwota wolnych środków to 360 000,00 wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

15. Prosimy o wyjaśnienie, z czego wynika spadek planowanych w Uchwale nr IX/67/2011 na 2011r. (16.229.151 zł)   i 2012r. ( 16.299.935 zł) wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących w 2010 r. (16.702.969 zł), ze wskazaniem najwyższych pozycji poczynionych oszczędności.
Ad.15 Reorganizacja zadań w jednostkach budżetowych podległych gminie.

16. Prosimy   o   wyjaśnienie,   z   czego   wynika   spadek   planowanych   w   Uchwale   nr IX/67/2011na   2011r.    dochodów    bieżących   (15.886.191    zł)    w   stosunku   do przewidywanego wykonania dochodów bieżących w 2010r. (16.177.548 zł)?
Ad.16 Nie można przewidzieć wysokości dotacji i subwencji z Budżetu Państwa.

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oprocentowanie kredytu oparte było na stawce bazowej ustalonej na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału i mająca zastosowanie od do określania wysokości oprocentowania od l -go dnia następnego kwartału, powiększone o marżę bankową?
Ad.17 TAK

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od kar, o których mowa w § l0 projektu umowy kredytowej , będącej załącznikiem nr 7 do SIWZ ?
Ad.18 NIE

19. Prosimy   o   wyszczególnienie    kwoty   jaka   z   przedmiotowego   kredytu   zostanie przeznaczone   na  sfinansowanie   deficytu   budżetu   na   2011 r.   a  jaka   na   spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek .
Ad.19 Kwota na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 126 810,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 873 190,00 zł

20. Czy zamawiający wyrazi zgodę? na dostarczanie po uruchomieniu kredytu wybranemu w drodze przetargu Bankowi kwartalnych sprawozdań Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-28S, Rb-27S przez cały okres kredytowania?
Ad.20 TAK

--------------------------------------

Przetarg nieograniczony na: Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości        2 000 000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego       na rok 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań gminy Kozłowo.


Ogłoszenie o zamówieniu (128kB) pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (309kB) pdf
Załączniki nr 1-7 do siwz (40kB) zip

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (4 lipca 2011, 07:58:33)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (25 sierpnia 2011, 08:36:19)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2000