zamówienie na:

Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Kozłowo w roku szkolnym 2011-2012

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.5.2011
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 28 lipca 2011  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie Spółka Akcyjna, ul. Stefana Roweckiego ,,Grota,, 12, 06-500 Mława 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (194kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (223kB) pdf

-----------------------

UWAGA!

W związku z zamieszczeniem ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w dniu 21.07.2011 r. zmianie ulegają następujące punkty  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej następujące załączniki.

ZMIANY w SIWZ i ich obowiązująca treść od dnia 21.07.2011 r.:

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kozłowo w okresie od 1 września 2011r  do 29.06.2012r. tj. do

           - Zespołu Szkół w Rogożu
           - Zespołu Szkół w Szkotowie
           - Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kozłowie
           - Szkoły Podstawowej w Zaborowie
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający ustala łączny przewidywany limit kilometrów  dowozów i odwozów objęty zamówieniem do wysokości 135012 ( należy przyjąć szacunkową ilość 184 dni nauki) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ustalonego rozkładu jazdy oraz rozszerzenia lub zmniejszenia długości tras wynikających ze zmiennego planu  lekcji. Do realizacji w/w przewozów przewoźnik powinien przekazać takie środki transportu, aby w czasie jazdy zapewnić wszystkim uczniom miejsca siedzące. Przewoźnik zobowiązany jest do dowożenia uczniów pojazdami sprawnymi technicznie, dopuszczonymi do ruchu według przepisów o ruchu pasażerskim i oznakowanymi   stosownie do charakteru świadczonych przewozów (tj. dowozu dzieci do szkół). Wykonawca jest zobowiązany zapewnić takie środki transportu, które pozwolą na realizację zamówienia. Pojazdy te przez cały okres trwania zamówienia muszą być utrzymane w stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo przewożonych osób ( posiadać ważne badania techniczne oraz ubezpieczenie komunikacyjne).
   2.  Ilość tras jak i ich długość może ulec zmianie w przypadku:
        2.1.likwidacji szkoły lub założenia szkoły
        2.2. zmiany ilości dzieci zamieszkałych w obrębie danej trasy dowozu
        2.3. ze względu na zmianę miejsca zamieszkania uczniów
        2.4. reorganizacji sieci szkół
        2.5. zmiany obwodu szkół ( szkoły)
        2.6. zmiany organizacji roku szkolnego ( wynikająca z arkusza organizacyjnego szkół-    szkoły)
        2.7. zmiana ilości dzieci dowożonych na danej trasie przewozu
        2.8. zmiana planu nauczania w szkołach lub szkole w poszczególnych dniach tygodnia,     których Zamawiający nie może przewidzieć
        2.9. z innych nieprzewidzianych przyczyn, których nie można przewidzieć w momencie      podpisywania umowy.
 
XII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

3.Opakowanie oferty:
   a) Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i oznaczonym w następujący sposób:
,, Oferta na dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Kozłowo w roku szkolnym 2011- 2012” z dopiskiem ,, Nie otwierać przed dniem 28.07.2011r  godz. 10.00”

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

            
Oferty należy składać na adres:
            Urząd Gminy w Kozłowie
             13-124 Kozłowo
             Kozłowo 60A
             woj. warmińsko - mazurskie
                         
             Termin składania ofert: 28.07.2011r do godz. 10.00
         
            Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.07.2011r o godz. 10.30 w
           
             Urząd Gminy w Kozłowie
             13-124 Kozłowo
             Kozłowo 60A
             woj. warmińsko - mazurskie


    Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda  kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę ( firmę) oraz adres ( siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.
  Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie                    niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

Zmiany załączników nr 2 i nr 6 do siwz i ich obowiązująca treść od  dnia 21.07.2011 r.:
Załącznik nr 2 do siwz (77kB) word
Załącznik nr 6 do siwz (95kB) word


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 198777_2011 r. (192kB) pdf

---------------------
Ogłoszenie o zamówieniu - Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Kozłowo w roku szkolnym 2011-2012 (185kB) pdf


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (238kB) pdf
Załączniki do SIWZ (62kB) zip

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (15 lipca 2011, 20:00:02)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (25 sierpnia 2011, 08:31:42)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2387