zamówienie na:

UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.380.000,00ZŁ PRZEZNACZONEGO NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ GMINY KOZŁOWO

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.3.2013
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 3 grudnia 2013  11:30
wynik postępowania: W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: Getin Noble Bank S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-672 Warszawa