zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kozłowo w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.5.2013
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 16 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział: ul. Morska 189, 81-222 Gdynia