zamówienie na:

Budowa placów zabaw na terenie Gminy Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.3. 2014
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej art.11 ust. 8
termin składania ofert: 3 października 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.