zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Szkotowo - Michałki

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.2.2018
wartość: -
termin składania ofert: 30 kwietnia 2018  09:30
wynik postępowania: Wynik postępowania w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej