zamówienie na:

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cebulki

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.5.2018
wartość: -
termin składania ofert: 26 listopada 2018  09:30
wynik postępowania: Wynik postępowania w Zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej