zamówienie na:

NA UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.000.000ZŁ PRZEZNACZONEGO NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU W 2018 ROKU ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK GMINY KOZŁOWO

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.6.2018
wartość: -
termin składania ofert: 28 listopada 2018  12:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w Zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej