zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Szkotowo – Michałki – etap II

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.2.2019
wartość: -
termin składania ofert: 19 lipca 2019  09:30
wynik postępowania: wynik postępowania w Zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej