zamówienie na:

usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie

zamawiający: Gmina Kozłowo - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 9 lipca 2009  11:00
wynik postępowania: W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie wybrano ofertę Wykonawcy: Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy, ul. Partyzantów 82, 10-527 Olsztyn