zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Nr 189022 N - Pielgrzymowo - droga powiatowa nr 1550 N - w lokalizacji 0+000 - 1+008 na działkach o nr 256/1, 30 obręb Pielgrzymowo gmina Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT341-5/2009
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 7 września 2009  12:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo-Transportowych sp. z o.o. ul.Kolejowa 29A, 13-100 Nidzica za cenę brutto - 250709,94 zł