zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.144.871.00 zł przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2019 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Gminy Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.3.2019
wartość: -
termin składania ofert: 23 września 2019  12:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w Zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej