W N I O S E K o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW OD 1 WRZEŚNIA 2012R.


Podstawa prawna:
art. 122 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz.59) oraz art. 37 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59 poz. 404 z późn. zmianami).    

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
- pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
- młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.  

Wysokość kwoty dofinansowania
kosztów kształcenia młodocianego pracownika wynosi: w przypadku nauki zawodu – 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.  
Kwoty dofinansowania będą podlegały waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.  
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika pobierającego naukę zawodu o okresie kształcenia trwającym 24 miesiące, wypłacane będzie na mocy przepisów przejściowych do 31.12.2014r. w wysokości 4587 zł + waloryzacja.  
Dofinansowanie jest przyznawane w drodze decyzji, na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.  
Od dnia 1września 2012r. dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest pomocą de minimis, zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe. Dofinansowanie udzielane będzie zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006r.)  

Wymagane dokumenty:
- wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
- kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
- kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,
- dokument potwierdzający krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
- zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, jakie otrzymał wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym zakresie,
- informację o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.  

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie (125kB) pdf
Wniosek o dofinansowanie (32kB) word

Oświadczenie o otrzymanych kwotach pomocy de minimis (57kB) pdf
Oświadczenie o otrzymanych kwotach pomocy de minimis (35kB) word

Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis (52kB) pdf
Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis (23kB) word

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (135kB) excel
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym) (81kB) excel

Więcej informacji oraz wzory formularzy i zaświadczeń dotyczących pomocy de minimis na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - zobacz

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym (64kB) pdf
Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym (26kB) word

Miejsce złożenia wniosku: Urząd Gminy Kozłowo (Sekretariat)   

Termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc, w uzasadnionych przypadkach 2 miesiące.  

Opłaty: bez opłat  

Tryb odwoławczy: odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Kozłowo w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.  

Uwagi:
Z uwagi na konieczność posiadania informacji dotyczącej planowanej liczby pracodawców, którym udzielane będzie dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, prosimy o przekazywanie przez pracodawców zawiadomień zawierających dane o zatrudnionych uczniach, terminie rozpoczęcia oraz zakończenia nauki.  

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006r., w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006r., str. 5); Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z 20 marca 2007r., w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Z 2007r. Nr 53, poz. 354 ze zm.); Ustawa z 30 kwietnia 2004r., o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DZ. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626).


Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (168kB) pdf
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (582kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Gmina Kozłowo (29 sierpnia 2011)
Opublikował: Karol Malonek (29 sierpnia 2011, 14:55:17)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (12 września 2018, 12:36:43)
Zmieniono: zaktualizowano formularz wniosku o dofinansowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18528