zamówienie na:

Budowę i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Turówko i Niedanowo

zamawiający: Gmina Kozłowo - Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GCKiS/ZP/02/2010
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 28 kwietnia 2010  12:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1: Budownictwo Ogólne s.c. Zdzisław i Leszek Izydorczyk, ul. XXX-lecia 10A/7, 13-100 Nidzica 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (198kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (221kB) pdf


Pytanie z dnia 21.04.2010r.

1. W poz. 3.7 zaniżono przedmiary o 31m2. Czy należy zwiększyć przedmiary w tych pozycjach?
Ad.1 W pozycji 3.7 należy przyjąć ilości zgodne z przedmiarami.


Pytania z dnia 15.04.2010r.

W związku z pytaniami udzielamy odpowiedzi na zadane pytania:

I. Branża budowlana:

1. Przedmiary robót nie uwzględniają wykonania przepustów betonowych fi 500mm dł. 10,00m. Czy należy doliczyć do wyceny? Jeśli tak, to czy przy obydwu budowach i co dokładnie należy     przyjąć do wyceny?
Ad.1 W przypadku świetlicy w Turówku uwzględnić rurę PCV. W przypadku świetlicy w Niedanowie uwzględnić rurę betonową. Pozycje należy uwzględnić w wycenie.

2. Czy do wyceny należy doliczyć wyposażenie świetlic w pojemniki na odpadki stałe, o których    jest mowa w projekcie zagospodarowania terenu? Jeśli tak to, o jakich parametrach?
Ad.2 Pozycji nie należy uwzględniać w wycenie.

3.Brak w przedmiarach robót nasadzeń zieleni, o której jest mowa w projekcie  zagospodarowania  terenu. Czy należy doliczyć, a jeśli tak to prosimy o sprecyzowanie, jakie  rośliny i ile należy przyjąć do wyceny?
Ad.3 Pozycji nie należy uwzględniać w wycenie.


4. Przedmiar robót nie uwzględnia ogrodzenia działek, oraz ogrodzenia zbiorników na ścieki, o
    których jest mowa w projekcie zagospodarowania terenu. Czy należy doliczyć do wyceny,  
   a jeśli tak to ile, jakiej wysokości i z czego ma być to ogrodzenie?
Ad.4 Pozycji nie należy uwzględniać w wycenie.


II Branża sanitarna:

Niedanowo

1. Zaniżono poz. 6- Razem 2 odcinkiem poziomym i pionowym w budynku powinno być 21 m.
Ad. 1 W wycenie uwzględnić odcinek 20 m.

2. Zaniżono poz. 3. Przyjmuje się najczęściej, że roboty ręczne wynoszą ok. 15% całych robót
     ziemnych, czyli w tym przypadku około 17,25 m3.
Ad. 2 Przyjąć zgodnie z przedmiarem.

3. Zastosowano w poz. 3 złą podstawę KNR. Należy zastosować KNR do głębokości 3 m, ponieważ wykopy ręczne będą prowadzone poniżej gł. 1,5 m.
Ad. 3 Należy przyjąć do głębokości 3 m.

4. Brak w przedmiarach podsypki piaskowej pod rurociąg o h=20 cm. Powinno być 14,88 m2.
Ad. 4 Uwzględnić w wycenie.

5. Brak w przedmiarach ręcznej obsypki piaskowej rurociągu (h=30 cm). Powinno być 4,46 m3.
Ad. 5 Uwzględnić obsypkę h=20 cm

6. Proszę wyjaśnić, w jaki sposób spycharka (poz. 4) ma zagęścić grunt w wykopie o szerokości do1,5 m, jeżeli ma ten grunt zagęszczać warstwowo, co ok. 30 cm? Spycharka w tej sytuacji będzie tylko służyła do zasypywania wykopu. Proszę, o dodatkową pozycję odnośnie mechanicznego zagęszczenia gruntu ubijakami o przedmiarze równym zasypywaniu wykopów  spycharkami (m3).
Ad. 6 Pozycja przewiduje zagęszczenie gruntu

7. Brak w przedmiarze geodezyjnego wytyczenia trasy wodociągu.
Ad. 7 Uwzględnić w  wycenie.

8. Brak w przedmiarze uporządkowania terenu po wykopach.
Ad. 8 Nie uwzględniać w wycenie. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy.

9. Brak w przedmiarze płukania przyłącza wodociągowego.
Ad. 9 Uwzględnić w wycenie.

10. Brak w przedmiarze próby szczelności przyłącza wodociągowego.
Ad. 10 Uwzględnić w wycenie.

11. Brak w przedmiarze montażu  nawiertki z zasuwą na przyłączu wodociągowym.
Ad. 11 Uwzględnić w wycenie.

12. Brak w przedmiarze taśmy sygnalizacyjnej trasę ułożenia wodociągu.
Ad. 12 Uwzględnić w wycenie.

13. Brak w przedmiarze tabliczek informacyjnych: zasuwa
Ad. 13 Uwzględnić w wycenie.

14. Brak w przedmiarze rury ochronnej PCW w budynku wraz z przeciąganiem  rurociągu.
Ad. 14 Uwzględnić w wycenie.

15. Brak zaworów DN 25 mm przy wodomierzu i zaworze anty skażeni owym w ilości 3 szt.
Ad. 15 Uwzględnić w wycenie.

16. Brak w przedmiarze zaworu antyskażeniowego. Proszę podać typ i średnice.
Ad. 16 Uwzględnić zawór antyskażeniowy DN 15 mm.

17. Zaniżono poz. 24.
Ad. 17 Należy przyjąć 2 szt.

18. Brak przebić dla rur instalacji wodociągowej w ilości 2 szt.
Ad. 18 Otwory pozostawić na etapie robót murowych.

19. Brak wykucia bruzd w ścianach dla przewodów Instalacji wodociągowej w ilości 21 m.
      Czyżby rury miały być prowadzone po wierzchu ścian?
Ad. 19 Uwzględnić w wycenie.

20. Brak zamurowania bruzd z przewodami instalacyjnymi w ilości 21 m.
Ad. 20 Nie uwzględniać w wycenie. Wielkość bruzd wykonać uwzględniając średnice rur.

21. Brak otynkowania bruzd po zamurowaniu w ilości 21 m.
Ad. 21 Uwzględnić w wycenie.

22. Zaniżono poz. 29 i 30. Powinno być 21 m.
Ad. 22 Uwzględnić 20 metrów.

23. Brak w przedmiarze dezynfekcji instalacji wodociągowej.
Ad. 23 Uwzględnić w wycenie.

24. Brak zaworków kątowych przy płuczkach ustępowych.
Ad. 24  Uwzględnić w wycenie.

25. Proszę, wyjaśnić czy jakaś łazienka ma być przystosowana do potrzeb osób  niepełnosprawnych. Jeżeli tak to czy mają być wycenione właściwe w tym przypadku: miska  ustępowa, umywalka, bateria umywalkowa, syfon, deska sedesowa, oraz czy należy w osobnej pozycji doliczyć jakieś poręcze dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli tak to, jakie i ile.
Ad. 25 Łazienki nie będą wyposażone w osprzęt dla osób niepełnosprawnych.

26. Zaniżono poz.31. Razem z wykopami na studnie powinno być 74,11 m3.
Ad. 26 Przyjąć jak w przedmiarze.

27. Niewłaściwa poz. KNR w poz. 31.Należy zastosować KNR dla wykopów do 3 metrów głębokości (studnie).
Ad. 27 W wycenie należy uwzględnić wykop do studni.

28. Brak w przedmiarze obsypki ręcznej rurociągu w ilości 1,5 m3.
Ad. 28  Uwzględnić w wycenie.

29. Brak w przedmiarze zagęszczenia mechanicznego gruntu w wykopie. Powinno być 46,9 m3.
Ad. 29 Nie uwzględniać w wycenie.

30. Brak w przedmiarze rury osłonowej przy wejściu do budynku rury PCV fi 160 mm.
Ad. 30 Należy uwzględnić w wycenie.


31. Brak w przedmiarze wykopów ręcznych wewnątrz budynku dla rur PVC (poziomy
      kanalizacyjne) KNR 4-01. Powinno być 8 m3.
Ad. 31 Nie uwzględniać w wycenie.

32. Brak podsypki gr. 10 cm pod poziomy kanalizacyjne w budynku. Powinno być 8 m2
Ad. 32 Nie uwzględniać w wycenie.

33. Brak nasypania ręcznego rur kanalizacyjnych w budynku. Powinno być 7,2 m3.
Ad. 33 Nie uwzględniać w wycenie.

34. Brak zaworów napowietrzających fi 75 mm PCV. Powinny być 2 szt.
Ad. 34 Uwzględnić w wycenie.

35. Brak wykucia bruzd dla rur PCV fi 50 mm dł. 2 m. Chyba, że rury mają być prowadzone po
      wierzchu ścian.
Ad. 35 Uwzględnić w wycenie.

36. Brak zamurowania bruzd z przewodami pod podejścia do urządzeń sanitarnych.
Ad. 36 Uwzględnić w wycenie.

37. Proszę wyjaśnić czy pion kanalizacyjny PCV do wywiewki ma być prowadzony po wierzchu
     ściany czy obudowany. Jeżeli obudowany to proszę o właściwy przedmiar z  podaniem rodzaju zabudowy.
Ad. 37 Pion  prowadzić  po wierzchu.

38. Brak taśmy sygnalizacyjnej nad rurociągiem PCV do zbiorników szczelnych.
Ad. 38 Uwzględnić w wycenie.

39. W poz. 45 zaniżono wysokość studni. Brak, zatem dodatków za każde 0,5 m długości studni (dodatkowa pozycja). Powinny być 2 dodatki.
Ad. 39 Uwzględnić w wycenie.

40. Brak w przedmiarze uporządkowania terenu po wykopach na przyłącze kanalizacyjne zewnętrzne.
Ad. 40 Nie uwzględniać w wycenie.

41. Brak w przedmiarze przebicia otworów dla rur kanalizacyjnych przy przejściach przez ściany  studni. Powinny być 3 szt.
Ad. 41 Otwory zostawić na etapie robót murowych.

42. Brak w przedmiarze zamurowania otworów z osadzeniem przejść szczelnych dla rur PCV fi 160 mm.
Ad. 42 Średnica pozostawionych otworów nie powinna wymagać zamurowania.

Turówko

43 Zaniżono poz. 11. Razem z odcinkiem poziomym i pionowym w budynku powinno być 48,5 m.
Ad. 43 Uwzględnić w wycenie

44.Zaniżono poz. 3. Przyjmuje się najczęściej, że roboty ręczne wynoszą ok. 15% całych  robót
     ziemnych, czyli w tym przypadka ok. 98,55 m3.
Ad. 44 Nie uwzględniać w wycenie.

45.Zastosowano w poz. 3 złą podstawę KNR. Należy zastosować KNR do głębokości 3 m, ponieważ wykopy ręczne będą prowadzone poniżej gł. 1,5 m.
Ad. 45 Zmienić pozycję do głębokości 3 metrów.   

46.Brak w przedmiarach podsypki piaskowej pod rurociąg o h=20 cm. Powinno być 147,9 m2.
     jednocześnie bardzo zaniżono poz. 15.
Ad. 46 Uwzględnić w wycenie.

47.Brak w przedmiarach ręcznej obsypki piaskowej rurociągu (h=30 cm). Powinno być  44,37 m3.
Ad. 47 Uwzględnić 20cm obsypkę  rurociągu.

48. Proszę wyjaśnić, w jaki sposób spycharka (poz. 4) ma zagęścić grunt w wykopie o szerokości  do l,5 m, jeżeli ma ten grunt zagęszczać warstwowo, co ok. 30 cm? Spycharka w tej sytuacji  będzie tylko służyła do zasypywania wykopu. Proszę o dodatkową pozycję odnośnie mechanicznego zagęszczania gruntu ubijakami o przedmiarze równym  zasypywaniu wykopów spycharkami (m3)
Ad. 48 Pozycja uwzględnia zagęszczenie.

49. Brak w przedmiarze geodezyjnego wytyczenia trasy wodociągu.
Ad. 49 Uwzględnić w wycenie.

50.Brak w przedmiarze uporządkowania terenu po wykopach.
Ad. 50 Nie uwzględniać w wycenie. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy.

51.Brak w przedmiarze płukania przyłącza wodociągowego.
Ad. 51 Uwzględnić w wycenie.

52.Brak w przedmiarze taśmy sygnalizacyjnej trasę ułożenia wodociągu.
Ad. 52 Uwzględnić w wycenie.

53.Brak w przedmiarze tabliczek informacyjnych: hydrant, zasuwa.
Ad. 53 Uwzględnić w wycenie.

54.Brak w przedmiarze rury ochronnej PCW w budynku wraz z przeciąganiem rurociągu.
Ad. 54 Uwzględnić w wycenie.

55.Brak w przedmiarze wykonania przecisku pod drogą gminną, w celu ułożenia rury stalowej
ochronnej DN 150-200 mm dl. 30 m dla rury wodociągowej. Od razu wyjaśniam, iż poz. 6 w
żaden sposób nie dotyczy wykonania przycisku. Jeżeli jednak pod drogą wodociąg ma być   ułożony w wykopie otwarty, 10 proszę o przedmiary demontażu i ponownego ułożenia  asfaltu, podsypki oraz podbudowy betonowej.
Ad. 55 Droga gruntowa – przyjąć rurę PCV.

56.Brak zaworów DN 25 mm przy wodomierzu i zaworze antyskażeniowym w ilości 3 szt.
Ad. 56 Uwzględnić w wycenie.

57.Brak w przedmiarze zaworu antyskażeniowego. Proszę podać typ i średnicę.
Ad. 57 Uwzględnić zawór antyskażeniowy DN 15 mm

58.Zaniżono poz. 32.
Ad. 58 Przyjąć 2 szt.

59.Brak przebić dla rur instalacji wodociągowej w ilości 2 szt.
Ad. 59 Otwory pozostawić na etapie robót murowych.

60.Brak wykucia bruzd w ścianach dla przewodów instalacji wodociągowej w ilości 21 m. Czyżby  rury miały być prowadzone po wierzchu ścian?
Ad. 60 Uwzględnić w wycenie.

61. Brak zamurowania bruzd z przewodami instalacyjnymi w ilości 21 m.
Ad. 61 Uwzględnić w wycenie.

62.Brak otynkowania bruzd po zamurowaniu w ilości 21m
Ad. 62 Nie uwzględniać w wycenie.

63.Zaniżono poz. 37 i 38. Powinno być 21 m.
Ad. 63 Uwzględnić w wycenie.

64.Brak w przedmiarze dezynfekcji inst. wodociągowej.
Ad. 64 Uwzględnić w wycenie.
65.Brak zaworków kątowych przy płuczkach ustępowych.
Ad. 65 Uwzględnić w wycenie.

66.Proszę wyjaśnić czy jakaś łazienka ma być przystosowana do potrzeb osób  niepełnosprawnych. Jeżeli tak to czy mają być wycenione właściwe w tym przypadku: miska  ustępowa, umywalka, bateria umywalkowa, syfon, deska sedesowa, oraz czy należy w osobnej  pozycji doliczyć jakieś poręcze dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli tak to, jakie i ile.
Ad. 66 Łazienki nie będą wyposażone w osprzęt dla osób niepełnosprawnych.

67.Zaniżono poz.39. Razem z wykopami na studnie powinno być 153,04 m3.
Ad. 67 Wykonać zgodnie z przedmiarem.

68.Niewłaściwa poz. KNR w póz. 39- Należy zastosować KNR dla wykopów do 3 m głębokości (studnie).
Ad. 68 Należy w wycenie uwzględnić wykop do studni.

69.Zaniżano poz. 40. Powinno być 98,63 m3.
Ad. 69 Uwzględnić w wycenie.

70.Brak w przedmiarze obsypki ręcznej rurociągu w ilości 8,8 m3.
Ad. 70 Nie uwzględniać w wycenie.

71.Brak w przedmiarze zagęszczenia mechanicznego gruntu w wykopie. Powinno być 98,63 m3.
Ad. 71 Pozycja uwzględnia zagęszczenie.

72.Brak rury osłonowej przy wejściu do budynku rury PCV fi 5 60 mm.
Ad. 72 Uwzględnić w wycenie.

73.Brak w przedmiarze wykopów ręcznych wewnątrz budynku dla rur PVC (poziomy
      kanalizacyjne)KNR 4-01. Powinno być 9 m3.
Ad. 73 Nie uwzględniać w wycenie.

74.Brak podsypki gr. 10 cm pod poziomy kanalizacyjne w budynku. Powinno być 8 m2
Ad. 74 Nie uwzględniać w wycenie.

75.Brak zasypania ręcznego rur kanalizacyjnych w budynku. Powinno być 8,2 m3.
Ad. 75 Nie uwzględniać w wycenie.

76 Brak zaworów napowietrzających fi 75 mm PCV. Powinny być 2 szt.
Ad. 76 Uwzględnić w wycenie.

77. Brak wykucia bruzd dla rur PCV fi 50 mm dł. 2 m. Chyba, że rury mają być prowadzone po
       wierzchu ścian.
Ad. 77 Uwzględnić w wycenie.

78. Brak zamurowania bruzd z przewodami pod podejścia do urządzeń sanitarnych.
Ad. 78 Uwzględnić w wycenie.

79. Proszę wyjaśnić czy pion kanalizacyjny PCV do wywiewki ma być prowadzony po wierzchu
      ściany Czy obudowany. Jeżeli obudowany to proszę o właściwy przedmiar z podaniem  rodzaju zabudowy.
Ad. 79 Pion prowadzić po wierzchu ściany.

80 Brak taśmy sygnalizacyjnej nad rurociągiem PCV do zbiorników szczelnych.
Ad. 80 Uwzględnić w wycenie.

81. W poz. 54 zaniżono wysokość studni. Brak, zatem dodatków za każde 0,5 m długości, studni (dodatkowa pozycja). Powinno być 6 dodatków.   
Ad. 81 Uwzględnić w wycenie.

82 Proszę wyjaśnić, z jakiego materiału ma być wykonana studnia rewizyjna fi 1000 mm. Jeżeli z betonu to zastosowano niewłaściwą podstawę. KNR. ( I tak zastosowano niewłaściwą  podstawę, KNR ponieważ nie zgadza się średnica studni).
Ad. 82 Należy zmienić podstawę KNR.

83.Brak w przedmiarze uporządkowania terenu po wykopach na przyłącze kanalizacyjne zewnętrzne.
Ad. 83 Nie uwzględniać w wycenie. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy.

84.Brak w przedmiarze przebicia otworów dla rur kanalizacyjnych przy przejściach przez ściany
     studni. Powinny być 3 szt1.(chyba, że studzienka rewizyjna jest studnią betonową to wtedy  będzie, 5 szt. przebić)
Ad. 84 Otwory pozostawić na etapie wykonania studni.

85.Brak w przedmiarze zamurowania otworów z osadzeniem przejść szczelnych dla rur PCV fi 160 mm.
Ad. 85 Otwory pozostawić na etapie wykonania studni.

---------------

Ogłoszenie - Przetarg nieograniczony na budowę i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Turówko i Niedanowo. (195kB) pdf


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (243kB) pdf
Załącznik nr 1 (34kB) word
Załącznik nr 2a (880kB) pdf
Załącznik nr 2b (883kB) pdf
Załącznik nr 3a cz.I (8192kB) zip
Załącznik nr 3a cz.II (6292kB) zip
Załącznik nr 3a cz.III (4959kB) zip
Załącznik nr 3a cz.IV (6974kB) zip
Załącznik nr 3a cz.V (7000kB) zip
Załącznik nr 3a cz.VI (7784kB) zip
Załącznik nr 3a cz.VII (7639kB) zip
Załącznik nr 3b cz.I (5722kB) zip
Załącznik nr 3b cz.II (7368kB) zip
Załącznik nr 3b cz.III (6688kB) zip
Załącznik nr 3b cz.IV (2630kB) zip
Załącznik nr 3b cz.V (6993kB) zip
Załącznik nr 3b cz.VI (6675kB) zip
Załącznik nr 3b cz.VII (8192kB) zip
Załącznik nr 3b cz.VIII (8192kB) zip
Załącznik nr 4 (59kB) word
Załącznik nr 5a (1915kB) pdf
Załącznik nr 5b (1834kB) pdf
Załącznik nr 6 (27kB) word
Załącznik nr 7 (33kB) word
Załącznik nr 8 (33kB) word
Załącznik nr 9 (33kB) word
Załącznik nr 10 (32kB) word
Załącznik nr 11 (36kB) word
Załącznik nr 12 (127kB) word
Załącznik nr 13a (36kB) word
Załącznik nr 13b (36kB) word
Załącznik nr 13c (35kB) word
Załącznik 14 (36kB) word

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (13 kwietnia 2010, 11:23:48)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (25 maja 2010, 14:45:03)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1824